SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

word2

Word  – Ćwiczenia 2

 

I. Tabulatory

 

—  tabulator wyrównania do lewej, tekst będzie zaczynał się w miejscu wstawienia tabulatora;
—  tabulator wyśrodkowania, środek tekstu będzie znajdował się w miejscu wstawienia tabulatora;
—  tabulator wyrównania do prawej, tekst będzie kończył się w miejscu wstawienia tabulatora;
—  tabulator wyrównania dziesiętnego, przecinek dziesiętny będzie w miejscu wstawienia tabulatora.

                     

Aby wstawić tabulator, należy nacisnąć klawisz Tab. Standardowo na linijce ustawione są tabulatory co 1,25 cm

Ustawianie tabulatorów:

1.    Zaznacz akapity, w których chcesz ustawić tabulatory.

2.    Klikaj tak długo ikonę na lewym brzegu linijki poziomej dopóki nie zmieni się ona w symbol

     odpowiedniego typu tabulatora:

3.    Kliknij linijkę poziomą w miejscu, w którym chcesz wstawić tabulatory.

 

     Uwaga: Aby ustalić dokładne położenie tabulatorów, z menu Format wybierz polecenie Tabulatory.

 

W oknie dialogowym Format/Tabulatory jest grupa Znaki wiodące. Są to znaki łączące miejsce początku tabulatora z tekstem. Znaki wiodące wykorzystujemy w spisach treści, cennikach, listach itp. W oknie dialogowym są dostępne następujące znaki wiodące:

        artykuł ...................................................................  cena   (kropki)

        artykuł ---------------------------------------------  cena   (dywizy/łączniki)

        artykuł _________________________________  cena   (podkreślenie)

 

ĆWICZENIE 1   
Sporządź cennik bombek choinkowych (Cennik bombek choinkowych.doc) pokazany na rysunku 1.

Rysunek 1 Cennik bombek choinkowych

 

Uwaga: Na rysunku pokazano znaki niedrukowalne takie jak: tabulatory, znaczniki akapitu itp. Funkcja — Pokaż/Ukryj jest przydatna dla lepszego formatowania dokumentów.

        W wierszu tytułowym cennika ustawiamy następujące tabulatory:

położenie 1,25 cm; wyrównanie Do lewej, położenie 15,5 cm; wyrównanie Do prawej;

          wpisujemy tekst, po każdym wyrazie naciskając klawisz tabulatora, Lp., Bombka, Cena za sztukę (zł). Wiersz kończymy klawiszem Enter,

           wpisujemy pozycje cennika oddzielając je tabulatorem, każdy wiersz kończymy naciśnięciem klawiszy Shift+Enter,

Zakończenie wiersza naciśnięciem klawiszy Shift+Enter  powoduje przejście do nowego wiersza bez tworzenia nowego akapitu, pozwala to na zachowanie jednolitego formatowania dla wszystkich wierszy w danym akapicie.

          wstawiamy kursor w obrębie akapitu z pozycjami klikamy Format/Tabulatory, zaznaczamy tabulator 15,5 cm, ustawiamy Wyrównanie Dziesiętne oraz Znaki wiodące — kropki. Zatwierdzamy przyciskiem Ustaw i OK.

        wstawiamy kursor w obrębie akapitu tytułowego i tak ja wyżej ustawiamy Znaki wiodące: kropki.

        aby wyrównać wiersz tytułowy należy przeciągnąć prawy tabulator na 16 cm i wytłuścić go.

 

II. Tabele

 

Word  oferuje trzy sposoby wstawiania tabeli. Pierwszy z nich to polecenie Tabela/Wstaw tabelę – stosujemy je do wstawiania tabeli o dużej ilości kolumn i wierszy.

 

ĆWICZENIE 2

Pod Cennikiem bombek choinkowych wstaw tabelę o siedmiu wierszach i czterech kolumnach. Nadaj wygląd tabeli jak na rysunku 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2 Tabela

      Ustawić kursor w miejscu wstawienia tabeli, z menu Tabela wybierz polecenie Wstaw tabelę,

      w dostępnych polach wpisz używając klawiatury, lub przycisków       liczbę kolumn i wierszy,

Przy ustawieniu pola Szerokość kolumny: Auto tabela zajmuje całą szerokość strony.

      z menu Widok wyświetl pasek narzędzi Tabele i krawędzie
(Widok/Paski narzędzi/Tabele i krawędzie),

      wstaw kursor w dowolnej komórce tabeli, z menu Tabela wybierz Zaznacz tabelę,

      aby pogrubić zewnętrzne krawędzie tabeli na pasku narzędzi Tabele i krawędzie ustaw Grubość linii 3 pt., rozwiń listę Obramowania i wybierz Zewnętrzne obramowania,

      Zapisz dokument: Cennik bombek choinkowych.doc

 

ĆWICZENIE 3

Utwórz nowy dokument: Tabela1.doc

Utwórz Cennik bombek choinkowych w tabeli jak poniżej. Wiersz 1– kolor zielony,
kolumna 1 – kolor jasnozielony, kolumna 3 – kolor czerwony.

        aby zacieniować komórki, wiersze lub kolumny należy zaznaczyć odpowiedni element, na pasku narzędzi Tabele i krawędzie rozwinąć listę            i wybrać odpowiedni kolor.

        szerokość kolumny możemy szybko ustawić przeciągając jej krawędź   (←║→ wygląd kursora)

 

Lp.

Bombka

Cena za sztukę (w zł)

1.     

Bałwanek

13,78

2.     

Choinka

123,73

3.     

Gwiazdka

6,24

4.     

Mikołaj

11,3

5.     

Sanie z reniferem

18,09

6.     

Sopel

5,02

 


ĆWICZENIE 4

            Wstaw tabelę o sześciu wierszach i sześciu kolumnach wykorzystując przycisk          - Wstaw tabelę (II sposób). Wykorzystując polecenia paska narzędzi Tabele i krawędzie nadaj tabeli wygląd jak na rysunku 3.

 

A

B

C

D

E

1    

scalone komórki A1 i B1

 

 

 

2    

 

 

Ukryte krawędzie

komórek

 

3    

 

 

C2 ¸ D3

 

 

4    

 

 

 

 

 

5    

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3

 

     kliknij przycisk           i trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy przeciągnij po komórkach zaznaczając 6 wierszy i 5 kolumn, wyświetl pasek narzędzi Tabele i krawędzie (WidokPaski narzędziTabele i krawędzie),

     ponumeruj wiersze pierwszej kolumny, zaznacz pierwszą kolumnę (ustaw kursor, aby przybrał wygląd strzałki ↓ ), kliknij przycisk        - Podziel komórki i wyczyść pole                                     dopasuj rozmiar kolumny,

     scal komórki A1 i B1 (zaznacz komórki A1 i B1  i naciśnij przycisk         - Scal komórki),

     ukryj krawędzie wewnętrzne komórek C2 ¸ D3. Zaznacz komórki, naciśnij trójkąt na przycisku-
Obramowania, wyłącz funkcję Wewnętrzna krawędź. Kliknij Podgląd wydruku, aby sprawdzić czy widoczne są krawędzie komórek C2 ¸ D3,

     zacieniuj komórkę E4 – kolor Jasnozielony (            ).

       Trzeci sposób tworzenia tabeli to jej narysowanie. Naciskamy przycisk        - Tabele i krawędzie, wskaźnik myszy wygląda wtedy jak ołówek ! . Ołówkiem przeciągamy po dokumencie określając wielkość tabeli, następnie rysujemy potrzebne krawędzie. Niepotrzebne krawędzie możemy usunąć używając Gumki -        . Sposób ten wykorzystujemy do rysowania tabeli o skomplikowanym układzie komórek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

 

 

Rysunek 4. Tabela narysowana przy pomocy polecenia Rysuj tabelę.

 

    Zapisz dokument Tabela1.doc    

 

    Czwarty sposób tworzenia tabeli to polecenie Konwertuj tekst na tabelę w menu Tabela.

 

ĆWICZENIE 5

Utwórz poniższą tabelę wykorzystując napisany wcześniej Cennik bombek choinkowych.

 

Lp.

Bombka

Cena za sztukę (w zł)

1.

Bałwanek

13,78

2.

Choinka

123,73

3.

Gwiazdka

6,24

4.

Mikołaj

11,3

5.

Sanie z reniferem

18,09

6.

Sopel

5,02

 

SUMA

178,16

 

     Otwórz plik „Cennik bombek choinkowych”, zaznacz tekst cennika,

     w menu Tabela kliknij polecenie Konwertuj tekst na tabelę, ustaw Separator tekstu: Tabulator, zatwierdź przyciskiem OK, dopasuj szerokość kolumny z cenami,

     zaznacz komórki z wartościami liczbowymi i ustaw odpowiednio tabulator dziesiętny       ,

     ustaw kursor za ostatnim wierszem i wstaw nowy wiersz (       ),

     zaznacz dwie komórki w ostatnim wierszu i ukryj wewnętrzne krawędzie, dodaj krawędzie górną i prawą, wpisz słowo SUMA i wyrównaj je do prawej,

     zaznacz ostatnią komórkę, naciśnij polecenie Autopodsumowanie -       ,

     z menu Format wybierz Obramowanie i cieniowanie i ustaw rodzaj wypełnienia 25 % szary.

 

ĆWICZENIE 6

Otwórz nowy dokument i zapisz go pod nazwą tab_kor_ser.doc

W pliku tab_kor_ser.doc wykonaj następujące czynności:

·        Wstaw tabelę wg podanego niżej wzoru i dodaj do niej dwa wiersze danych

1.

Śmigielska

Halina

ul. Lubińska 4/45,

AA 0732184

2.

Gajewski

Eugieniusz

ul. Orzechowa 56/9,

KJ 6540456

3.

Mattros

Artur

ul. Hiszpańska 43,

RY 6546575

 

·        Dodaj do tabeli wiersz nagłówkowy, zawierający:

o     LP

o     Nazwisko

o     Imię

o     Adres

o     Nr dow. osobistego

·        Dostosuj tabelę tak, aby pierwsza kolumna maiła rozmiar 0,75 cm, druga i trzecia 2,5 cm, czwarta 6 cm, piąta 3 cm.

·        Zmień wysokość wiersza nagłówkowego na 1 cm i wyśrodkuj w nim napisy w pionie i poziomie.

 

ĆWICZENIE 7

Utwórz nowy dokument krzyrzówka.doc

Stwórz krzyżówkę z hasłem według własnego uznania stosując wykorzystywane wcześniej możliwości edycji tabeli.