SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Program Tech 1

 
 
 
 
KLASA I
 
SEMESTR I
 
ŹRÓDŁA INFORMACJI I METODY KOMUNIKACJI [15 godz.]
 
Lp.
 
Temat lekcji
 
Liczba godzin
 
Wiedza i umiejętności
 
Pomoce
dydaktyczne
 
Uwagi
o realizacji
 
Formy pracy na lekcji
 
Pytania,
ćwiczenia
i zadania
z podręcznika
 
podstawowe
 
rozszerzające
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
1.       
Czym zajmuje się technologia informacyjna?
1
określa pojęcia: technologia informacyjna, społeczeństwo informacyjne;
świadomie stosuje zasady regulaminu pracowni komputerowej
rozumie związki i zależności między informatyką a technologią informacyjną; rozciąga zasady regulaminu na „profesjonalne stanowisko pracy”
temat 1 z podręcznika
(str. 16–17);
regulamin pracowni komputerowej z poradnika
(str. 107)
wprowadzenie do przedmiotu; wyjaśnienie pojęć podstawowych
wykład, dyskusja
pytania 1–5
(str. 20);
ćwiczenie 1
(str. 17)
2.       
Klasyfikacja źródeł informacji
1
dokonuje dokładnej klasyfikacji źródeł informacji;
zna zagadnienia związane z korzystaniem z niewłaściwych źródeł informacji
rozumie, w jakim kierunku postępuje rozwój źródeł informacji
temat 1 z podręcznika
(str. 17–20);
scenariusz z poradnika
(str. 16–18)
zwrócenie uwagi na korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z różnych źródeł informacji;
dyskusja metodą argumentów
„za i przeciw”
pytania 6–11
(str. 20);
ćwiczenia 2–3
(str. 18–20)
3.       
Internet jako „ocean informacji”
1
wymienia zastosowania i możliwości Internetu; rozumie, na czym polega przeglądanie strony WWW i organizacja informacji w WWW;
zna właściwości składników adresu internetowego;
omawia znaczenie Internetu, jego wady i zalety
potrafi formułować własne wnioski i spostrzeżenia dotyczące rozwoju Internetu, jego znaczenia dla różnych dziedzin gospodarki i dla własnego rozwoju
temat 2 z podręcznika
(str. 21–26);
scenariusz z poradnika
(str. 19–20);
przykładowe strony internetowe z CD dla ucznia, strona internetowa szkoły, strony uczniowskie
uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy wyniesionej z gimnazjum;
praca z podręcznikiem i komputerem, połączenie z Internetem (można wykorzystać pobrane wcześniej strony), dyskusja
pytania 1–8
(str. 33);
ćwiczenia 1–4
(str. 23–26);
zadania 3, 7 i 9
(str. 33)
4.       
Metody wyszukiwania informacji w Internecie
2
szuka informacji w Internecie, konstruując złożone hasło;
właściwie zawęża obszar poszukiwań;
prawidłowo porządkuje ważne strony w strukturze folderów
sprawnie korzysta z wielu różnych metod wyszukiwania informacji
temat 2 z podręcznika
(str. 27–32);
scenariusz z poradnika
(str. 20–21)
zwrócenie uwagi na poprawne i świadome wykonywanie ćwiczeń (czytanie tekstu ze zrozumieniem);
praca z podręcznikiem i komputerem
pytania 9–13
(str. 33);
ćwiczenia 5–11
(str. 27–30);
zadania 1, 2,
4–6, 8 i 10
(str. 33);
zadania 1–4 z CD do wyboru
5.       
Zasady korzystania z poczty elektronicznej i redagowanie listów
2
redaguje, wysyła i odbiera listy elektroniczne; dodaje załączniki do listu;
korzysta z książki adresowej;
rozróżnia format listu (zwykły tekst i HTML);
zna i stosuje podstawowe zasady etykiety pocztowej
dba o formę listu i jego pojemność
temat 3 z podręcznika
(str. 35–50);
scenariusz z poradnika
(str. 22–24); przykłady listów elektronicznych z CD
uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy wyniesionej z gimnazjum;
ćwiczenia, praca z podręcznikiem, dyskusja,„burza mózgów”, połączenie z Internetem (niekonieczne przez cały czas trwania zajęć)
pytania 1–13
(str. 49);
ćwiczenia 1–9
(str. 38–48) do wyboru;
zadania 1–8
(str. 50) do wyboru;
zadania 1–2 z CD do wyboru
6.       
Sposoby komunikowania się z wykorzystaniem TI
1
potrafi omówić sposoby komunikacji z wykorzystaniem telefonu komórkowego, m.in. SMS–y;
zna inne sposoby komunikowania się przez Sieć;
potrafi skorzystać z jednej z nich, np. czatu
potrafi fachowo ocenić znaczenie technologii komunikacyjnej w przekazie informacji;
zna najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie
temat 4 z podręcznika
(str. 51–57);
scenariusz z poradnika (str. 25–26); telefon komórkowy (gdy jest taka możliwość); oprogramowanie umożliwiające rozmowy „na żywo”, np. Gadu–Gadu
wskazanie różnic i podobieństw, zalet i wad różnych form komunikacji;
ćwiczenia, praca z podręcznikiem, elementy dyskusji, połączenie z Internetem (konieczne podczas rozmów na czacie)
pytanie 1 (str. 63);
ćwiczenia 1–2
(str. 53–56);
zadania 1–2
(str. 63) do wyboru;
zadania 1–2 z CD do wyboru
7.       
Dyskusje w Internecie i wideokonferencje
1
rozróżnia formy komunikowania się przez Sieć;
rozumie różnice między bezpośrednią komunikacją typu czat a grupą dyskusyjną;
zapisuje się do grupy i uczestniczy w dyskusji; wysyła artykuły
potrafi przeprowadzić wideokonferencję (jeśli szkoła posiada odpowiedni sprzęt)
temat 4 z podręcznika
(str. 58–63);
scenariusz z poradnika
(str. 26–27);
ewentualnie oprogramowanie i sprzęt (kamera internetowa) umożliwiające przeprowadzenie wideokonferencji
wskazanie zalet grup dyskusyjnych, omówienie możliwości konferowania dzięki Internetowi;
ćwiczenia, praca z podręcznikiem, połączenie z Internetem (konieczne podczas korzystania z grup dyskusyjnych)
pytania 2–4
(str. 63);
ćwiczenia 3–5
(str. 58–60);
zadania 3–7
(str. 63) do wyboru
8.       
Jak żyć w społeczeństwie informacyjnym i korzystać z
e–form?
2
podaje i omawia przykłady usług i form działania opartych na technologii informacyjnej, np. e–banki, e–sklepy, e–nauka;
wie, na czym polega bezpieczeństwo pieniędzy w
e–banku;
zna zasadę działania, zastosowania i znaczenie podpisu elektronicznego
potrafi przedstawić własne wnioski z analizy zalet i wad uzależniania różnych dziedzin życia od Internetu
temat 5 z podręcznika
(str. 65–76);
scenariusz z poradnika
(str. 28–30), tradycyjny blankiet przelewu bankowego
realizowanie ważnego celu podstawy programowej – przygotowania do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;
seminarium prowadzone przez uczniów – formy referatów, prezentacji multimedialnych, praca w grupach
pytania 1–10
(str. 75);
ćwiczenia 1–2
(str. 69–72);
zadania 1–5
(str. 75–76) do wyboru;
zadanie 1 z CD
9.       
Rozwój źródeł informacji i metod komunikacji
1
przedstawia rozwój Internetu, wskazując najważniejsze etapy;
rozumie, czym jest tzw.
e–book; potrafi omówić kolejne generacje telefonii komórkowej; podaje przykłady telefonii internetowej
potrafi formułować własne wnioski i spostrzeżenia dotyczące rozwoju Internetu, jego znaczenia dla różnych dziedzin gospodarki i dla własnego rozwoju;
potrafi fachowo ocenić znaczenie technologii komunikacyjnej w przekazie informacji;
zna najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie
temat 6 z podręcznika
(str. 77–83);
scenariusz z poradnika
(str. 31–34);
telefon komórkowy z WAP–em (jeśli jest to możliwe) lub z innymi nowoczesnymi możliwościami
pokazanie, w jakim kierunku zmierza rozwój Internetu i metod komunikacji;
inspirowanie uczniów do poszukiwań informacji na ten temat;
seminarium prowadzone przez uczniów – formy referatów, prezentacji multimedialnych, praca w grupach
pytania 1–5
(str. 83);
ćwiczenia 1–2
(str. 79–80);
zadania 1–2
(str. 83) do wyboru;
zadania 1–3 z CD do wyboru
10.    
Prawne aspekty korzystania z różnych źródeł informacji
2
zna podstawowe pojęcia prawa autorskiego i potrafi, korzystając z podręcznika, zanalizować różne rodzaje licencji;
zna zasady prawne dotyczące korzystania z cudzych materiałów;
zna i stosuje w praktyce podstawowe zasady prawa i etyki dotyczące korzystania z Internetu i programów komputerowych
zna i potrafi interpretować ważniejsze przepisy prawa autorskiego dotyczące korzystania z różnych źródeł informacji i ochrony programów komputerowych
temat 7 z podręcznika
(str. 85–98);
scenariusz z poradnika
(str. 33–34);
przykłady licencji programów komputerowych
 
wskazanie najważniejszych aspektów prawa, które uczniowie powinni znać i stosować;
do tego tematu należy wracać wielokrotnie, omawiając inne zagadnienia;
wykład, praca z podręcznikiem; dyskusja, przygotowane wcześniej wypowiedzi uczniów
pytania 1–5
(str. 98);
zadanie 1 z CD
11.    
Sprawdzian
1
tematy 1–7 z podręcznika;
płyta CD
pytania i ćwiczenia z podręcznika i z CD
 
 
ŚRODKI I NARZĘDZIA TI [11 godz.]
 
Lp.
 
Temat lekcji
 
Liczba godzin
 
Wiedza i umiejętności
 
Pomoce
dydaktyczne
 
Uwagi
o realizacji
 
Formy pracy na lekcji
 
Pytania,
ćwiczenia
i zadania
z podręcznika
 
podstawowe
 
rozszerzające
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
1.        
Klasyfikacja urządzeń
i środków TI
1
klasyfikuje środki i narzędzia TI ze względu na ich przeznaczenie;
podaje przykłady urządzeń i charakteryzuje ich parametry;
wyjaśnia, na czym polega start komputera;
zna podstawowe cechy systemu Linux
zna najnowsze osiągnięcia w dziedzinie rozwoju urządzeń TI;
potrafi dobrać pełną konfigurację sprzętu i oprogramowania do danego zastosowania;
dokonuje analizy porównawczej różnych systemów operacyjnych;
ocenia rozwój urządzeń i środków TI, formułuje własne wnioski i opinie
temat 8 z podręcznika
(str. 101–110);
scenariusz z poradnika
(str. 36–37)
uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy wyniesionej z gimnazjum;
praca z podręcznikiem, praca w grupach, dyskusja
pytania 1–10 (str. 117);
ćwiczenia 1–4 (str. 103–109);
zadanie 1
(str. 117)
2.        
Przykłady instalowania programów i sterowników urządzeń
1
potrafi zainstalować i odinstalować program komputerowy
oraz podstawowe urządzenia zewnętrzne, np. drukarkę
potrafi zainstalować i odinstalować system operacyjny;
instaluje dowolne urządzenie zewnętrzne
temat 8 z podręcznika
(str. 110–117);
scenariusz z poradnika
(str. 37–38);
przykładowy program czy urządzenie do instalacji (jeśli są możliwości)
przypomnienie rodzajów licencji na oprogramowanie;
praca z podręcznikiem, ćwiczenia
pytania 11–13
(str. 117);
ćwiczenie 5
(str. 111);
zadania 2–3
(str. 117)
do wyboru
3.        
Wykonujemy czynności porządkowe na komputerze
2
zna narzędzia potrzebne do utrzymania porządku na komputerze;
potrafi przeprowadzić standardowy test komputera
radzi sobie z niektórymi problemami związanymi z wadliwym działaniem sprzętu komputerowego;
potrafi przyspieszyć działanie komputera, rozszerzyć pamięć RAM, korzystać z zaawansowanych programów, np. Edytora Rejestru
temat 9 z podręcznika
(str. 119–130);
scenariusz z poradnika
(str. 39–41);
przygotowana dyskietka ratunkowa
udzielenie kilku praktycznych porad, jak dbać o sprzęt komputerowy oraz w jaki sposób radzić sobie z najczęściej spotykanymi problemami;
praca z podręcznikiem, ćwiczenia, dyskusja, a w niej wymiana doświadczeń
pytania 1–7
(str. 129);
ćwiczenia 1–4
(str. 120–124);
zadania 1–3
(str. 129–130) do wyboru;
zadanie 1 z CD
4.        
Jak działa szkolna sieć komputerowa?
1
wie, czym jest sieć komputerów i dlaczego komputery łączy się w sieć;
omawia podstawowe sposoby łączenia komputerów w sieć;
wymienia podstawowe klasy sieci
zna schemat działania sieci;
potrafi omówić zalety i wady różnych topologii sieci
temat 10 z podręcznika
(str. 131–136);
scenariusz z poradnika
(str. 42–44);
karta sieciowa (najlepiej, jeśli dysponujemy, oddzielną kartą przeznaczoną tylko do ćwiczeń)
wprowadzenie do sieci komputerowych na przykładzie sieci funkcjonującej w szkole;
elementy wykładu, referaty uczniów, dyskusja
pytania 1–5
(str. 139);
ćwiczenia 1–2
(str. 136)
5.        
Udostępnianie zasobów w sieci
1
zna podstawy pracy w sieci komputerów;
rozumie pojęcie logowania się do sieci;
potrafi udostępnić folder w sieci oraz drukarkę;
potrafi mapować zasoby komputera;
wie, czym jest maska podsieci
temat 10 z podręcznika
(str. 137–139);
scenariusz z poradnika
(str. 42–44)
wykonanie kilku praktycznych ćwiczeń związanych z udostępnianiem zasobów;
praca z podręcznikiem, ćwiczenia
pytania 6–7
(str. 139);
ćwiczenia 3–4
(str. 137–138);
zadania 1–3
(str. 139) do wyboru;
zadanie 1 z CD
6.        
Jak przemieszczają się dane w Internecie?
1
charakteryzuje ogólnie strukturę Internetu;
omawia system domen oraz adres internetowy;
potrafi pobierać pliki z Internetu i wie, jaką rolę spełnia protokół FTP
opisuje szczegółowo drogę pakietu danych w Internecie; wyjaśnia rolę routera w przesyłaniu danych
temat 11 z podręcznika
(str. 141–144);
scenariusz z poradnika
(str. 45–46)
uporządkowanie i usystematyzowanie wiadomości o strukturze Internetu;
praca z podręcznikiem, ćwiczenia
pytanie 1
(str. 150);
ćwiczenie 1
(str. 143)
7.        
Przykłady podłączeń
do Internetu
1
wie, jak podłączyć się do Internetu;
omawia sposoby podłączenia się do Internetu;
potrafi skonfigurować podłączenie do Internetu i założyć konto emailowe
dokonuje analizy porównawczej sposobów dostępu do Internetu, uwzględniając szybkość transmisji danych i koszty;
przedstawia najnowsze możliwości połączeń z Internetem
temat 11 z podręcznika
(str. 144–150);
scenariusz z poradnika
(str. 45–46)
zalecane omówienie aktualnych kosztów różnych podłączeń do Internetu;
praca z podręcznikiem, ćwiczenia; dyskusja
pytania 2–3
(str. 150);
ćwiczenie 2
(str. 145);
zadanie 1 z CD
8.        
Jak chronić nasze zasoby w komputerze?
1
rozumie znaczenie ochrony danych;
omawia przyczyny utraty danych;
tworzy profil użytkownika;
wyjaśnia, jakie szkody mogą wyrządzić wirusy oraz jakie zagrożenia płyną z Internetu;
instaluje oprogramowanie do ochrony zasobów komputera i potrafi z niego korzystać
potrafi użyć programu Kopia zapasowa;
zna najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ochrony danych
temat 12 z podręcznika
(str. 152–153, 156–158);
scenariusz z poradnika
(str. 47–49);
niezbędne programy narzędziowe (antywirusowy, zapora ogniowa)
uzmysłowienie uczniom wagi ochrony naszych danych i programów przed zagrożeniami, zwłaszcza płynącymi z sieci;
praca grupowa, korzystanie z podręcznika, dyskusja, ćwiczenia
pytania 1 i 6
(str. 158);
ćwiczenie 1
(str. 153);
zadania 2–4 (str. 158) do wyboru;
zadanie 7 i 8 z CD
9.        
Jak zarchiwizować i skompresować pliki?
1
potrafi uporządkować swoje pliki, przenosząc je lub kopiując do odpowiednich folderów;
kopiuje pliki na dyskietkę lub CD;
archiwizuje dane na nośnikach zewnętrznych;
potrafi spakować i rozpakować pliki
potrafi dokonać analizy porównawczej zagrożeń i możliwości ochrony danych na przestrzeni ostatnich lat
temat 12 z podręcznika (str. 153–156);
scenariusz z poradnika (str. 47–49);
niezbędne programy narzędziowe (do archiwizacji i kompresji)
zwrócenie uwagi na potrzebę kompresowania plików, zwłaszcza wysyłanych jako załączniki w liście elektronicznym;
praca grupowa, korzystanie z podręcznika, dyskusja, ćwiczenia
pytania 2–5
(str. 158);
ćwiczenie 2
(str. 155);
zadanie 1
(str. 158);
zadanie 1–6 z CD do wyboru
10.     
Sprawdzian
1
tematy 8–12 z podręcznika’
płyta CD
pytania i ćwiczenia z podręcznika
 
 
OPRACOWANIE INFORMACJI W DOKUMENCIE TEKSTOWYM – część 1 [10 godz.]
 
Lp.
 
Temat lekcji
 
Liczba godzin
 
Wiedza i umiejętności
 
Pomoce
dydaktyczne
 
Uwagi
o realizacji
 
Formy pracy na lekcji
 
Pytania,
ćwiczenia
i zadania
z podręcznika
 
podstawowe
 
rozszerzające
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
1.        
Na czym polega formatowanie i redagowanie tekstu?
1
zna elementy typografii (krój, rodzaje czcionek, inne atrybuty);
potrafi zastosować odpowiednie dla danego tekstu atrybuty;
zna i stosuje podstawowe zasady redagowania i formatowania tekstu
potrafi starannie dopracować tekst, zwracając uwagę na jego redakcję i formę
temat 13 z podręcznika
(str. 161–166);
scenariusz z poradnika
(str. 52–53);
pliki z CD dla ucznia (z folderu Temat 13)
uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy wyniesionej z gimnazjum;
praca z podręcznikiem, elementy wykładu,
ćwiczenia
pytania 1–3
(str. 171);
ćwiczenia1–5
(str. 164–166);
zadania 1–4
(str. 171–172) do wyboru
2.        
Zastosowanie wcięć i tabulatorów oraz wyszukiwanie znaków w tekście
1
potrafi właściwie zastosować wcięcia, tabulatory i twardą spację;
poprawia tekst, wykorzystując możliwości wyszukiwania i zamiany znaków, słownik, synonimy
dokonuje analizy porównawczej możliwości edytorów tekstu na przestrzeni ostatnich lat
temat 13 z podręcznika (str. 167–172);
scenariusz z poradnika (str. 53–54);
pliki z CD dla ucznia (z folderu Temat 13)
zwrócenie uwagi na wykonywanie wszystkich ćwiczeń zgodnie z treścią;
krótkie skomentowanie każdego rozwiązania;
praca z podręcznikiem, elementy wykładu, ćwiczenia
pytania 4–7
(str. 171);
ćwiczenia 1–5
(str. 164–166);
zadania 5–7
(str. 172) do wyboru;
zadania 1–2 z CD do wyboru
3.        
Wzory i symbole w zadaniach szkolnych
1
umieszcza przyciski w pasku narzędzi; tworzy własne skróty klawiaturowe; potrafi zmienić układ klawiatury; wstawia symbole, indeksy dolne i górne do wzorów matematycznych, chemicznych czy fizycznych
sprawnie dostosowuje edytor tekstu (paski narzędzi, układ klawiatury, skróty klawiaturowe) do wymagań tworzonego dokumentu
temat 14 z podręcznika
(str. 173–178);
scenariusz z poradnika
(str. 55–56);
pliki z CD dla ucznia (z folderu Temat 14)
zwrócenie uwagi na optymalne korzystanie ze skrótów klawiaturowych oraz tworzenie własnych;
praca z podręcznikiem, ćwiczenia
pytania 1 i 6–8
(str. 183–184);
ćwiczenia 1–8
(str. 174–178);
zadania 2–4
(str. 184) do wyboru
4.        
Redagowanie wzorów z wykorzystaniem edytora równań
1
wykorzystuje edytor równań do pisania niezbyt skomplikowanych wzorów
tworzy dowolne wzory, wykorzystując edytor równań
temat 14 z podręcznika
(str. 179–180);
scenariusz z poradnika
(str. 36–37);
pliki z CD dla ucznia (z folderu Temat 14)
wskazanie praktycznych zalet stosowania edytora równań do tworzenia tekstów naukowych, np. zadań z matematyki czy fizyki;
praca z podręcznikiem, ćwiczenia
pytanie 2 (str. 183);
ćwiczenia 9–11
(str. 179–180);
zadanie 1 (str. 184);
zadania 1–2 z CD
5.        
Wykorzystanie konspektów numerowanych
1
stosuje automatyczne numerowanie i wypunktowanie, w tym konspekty numerowane
potrafi sprawnie dostosować rodzaj numeracji (ustalić format, czcionkę, wcięcia)
temat 14 z podręcznika
(str. 180–184);
scenariusz z poradnika
(str. 56–57);
pliki z CD dla ucznia (z folderu Temat 14)
zwrócenie uwagi na pożytek stosowania automatycznej numeracji;
praca z podręcznikiem, ćwiczenia
pytania 3–5
(str. 183);
ćwiczenia 12–17 (str. 181–183);
zadania 5–8
(str. 184) do wyboru
6.        
Opracowanie grafiki
1
wykorzystuje możliwości edytora grafiki do obróbki rysunku, np. kadruje i skaluje obraz, zmienia jasność, kontrast, tonację barwną obrazu
potrafi samodzielnie odszukać możliwości edytora grafiki i wykorzystać je do obróbki rysunku; rozróżnia rodzaje grafiki: wektorowa, rastrowa
temat 15 z podręcznika
(str. 185–187);
scenariusz z poradnika
(str. 58–59);
pliki z CD dla ucznia (z folderu Temat 15)
pokazanie możliwości obróbki grafiki na przykładzie jednego wybranego programu;
praca z podręcznikiem, ćwiczenia
ćwiczenie 1
(str. 187);
zadania 1–2
(str. 194);
zadania 2–6 z CD do wyboru
7.        
Zasady skanowania obrazów
1
sprawnie korzysta ze skanera;
rozumie, czym jest rozdzielczość;
potrafi zastosować odpowiedni format pliku graficznego
potrafi zeskanować tekst i przetworzyć go do postaci znakowej, korzystając z odpowiedniego oprogramowania
temat 15 z podręcznika
(str. 187–190);
scenariusz z poradnika
(str. 59–60), skaner, aparat cyfrowy
wykonywanie ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem skanera;
praca z podręcznikiem, ćwiczenia
pytania 1–2 i 4
(str. 194);
ćwiczenia 2–4
(str. 189–190);
zadanie 3 (str. 194);
zadania 1 i 2–6 z CD do wyboru
8.        
Metody umieszczania dowolnych obiektów w tekście
2
rozumie mechanizmy wstawiania obiektów (osadzenie, połączenie);
wykonuje operacje na wstawionym rysunku (formatuje, zmienia jego rozmiary, oblewa tekstem lub stosuje inny układ rysunku względem tekstu, grupuje wstawione obiekty)
przygotowuje profesjonalnie tekst zawierający informacje z różnych źródeł, np. Internetu; umieszcza w tekście dowolne obiekty i odpowiednio je formatuje;
dba o rozmiar pliku, gdy wstawia różne obiekty
temat 15 z podręcznika
(str. 190–194);
scenariusz z poradnika
(str. 59–61);
pliki z CD dla ucznia (z folderu Temat 15)
jak najszersze posługiwanie się prezentacją – o grafice komputerowej nie można mówić, trzeba ją pokazywać;
praca z podręcznikiem, prezentacje, ćwiczenia
pytania 3 i 5
(str. 194);
zadanie 4
(str. 194);
zadania 7–15 z CD do wyboru
9.        
Sprawdzian
1
tematy 13–15 z podręcznika;
płyta CD
pytania i ćwiczenia z podręcznika i z CD
 
 
SEMESTR II
 
OPRACOWANIE INFORMACJI W DOKUMENCIE TEKSTOWYM – część 2 [10 godz.]
 
Lp.
 
Temat lekcji
 
Liczba godzin
 
Wiedza i umiejętności
 
Pomoce
dydaktyczne
 
Uwagi
o realizacji
 
Formy pracy na lekcji
 
Pytania,
ćwiczenia
i zadania
z podręcznika
 
podstawowe
 
rozszerzające
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
1.        
Operacje na tabelach wstawionych do tekstu
2
wstawia tabelę do tekstu i wykonuje podstawowe operacje na jej komórkach;
umieszcza w nich dowolne elementy;
wykonuje konwersję tekstu na tabelę i odwrotnie
samodzielnie wyszukuje możliwości edytora tekstu potrzebne do formatowania tabel;
sprawnie wstawia tabele z innych źródeł do dokumentu tekstowego, np. pobrane z Internetu
temat 16 z podręcznika
(str. 195–202);
scenariusz z poradnika
(str. 62–63);
pliki z CD dla ucznia (z folderu Temat 16)
uporządkowanie i usystematyzowanie wiadomości wyniesionych z gimnazjum, uzupełnienie o nowe;
praca z podręcznikiem, ćwiczenia
pytania 1–6
(str. 201–202);
ćwiczenia 1–11
(str. 196–201)
do wyboru;
zadania 1–10
str. 202) do wyboru
2.        
Praca z dokumentem wielostronicowym
2
zna podstawowe zasady pracy z długim tekstem (redaguje nagłówek i stopkę, wstawia numery stron, przygotowuje spis treści);
stosuje przypisy
tworzy własne style tekstu;
korzysta z podziału tekstu na sekcje;
umieszcza tytuły rozdziałów ze spisu treści w nagłówku;
potrafi właściwie zastosować własne makro
temat 17 z podręcznika
(str. 203–212);
scenariusz z poradnika
(str. 64–65);
pliki z CD dla ucznia (z folderu Temat 17)
zwrócenie uwagi na stosowanie wszystkich poznanych zasad redagowania tekstów; podsumowanie wykonanych ćwiczeń;
praca z podręcznikiem, ćwiczenia
pytania 1–6
(str. 212);
ćwiczenia 1–14
(str. 205–212)
do wyboru;
zadania 1–5
(str. 212) do wyboru
3.        
Projekt grupowy – nasza gazetka komputerowa
2
potrafi współpracować w grupie;
potrafi być odpowiedzialny za powierzone mu zadania szczegółowe;
omawia etapy tworzenia czasopisma;
 
rozumie pojęcia: adiustacja tekstu, makieta, layout
potrafi pełnić rolę koordynatora grupy, organizując i nadzorując sprawnie pracę kolegów
temat 18 z podręcznika
(str. 213–218);
scenariusz z poradnika (str. 66–67);
pliki z CD dla ucznia (z folderu Temat 18); dowolne czasopismo; ewentualnie edytor DTP, skaner, aparat cyfrowy
większą część pracy uczniowie powinni wykonać w domu lub w szkolnej pracowni, w czasie wolnym od zajęć;
praca w grupach; projekt grupowy
zadania 1–3 z CD do wyboru
4.        
Sprawdzian
1
tematy 16–18 z podręcznika;
płyta CD
pytania i ćwiczenia z podręcznika i z CD
 
 
INFORMACJE W BAZACH DANYCH [9 godz.]
 
Lp.
 
Temat lekcji
 
Liczba godzin
 
Wiedza i umiejętności
 
Pomoce
dydaktyczne
 
Uwagi
o realizacji
 
Formy pracy na lekcji
 
Pytania,
ćwiczenia
i zadania
z podręcznika
 
podstawowe
 
rozszerzające
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
1.        
Na czym polega przetwarzanie danych?
1
wyjaśnia, na czym polega przetwarzanie danych;
omawia podstawowe operacje, podając przykłady;
rozumie metody organizacji danych w bazach danych;
 
wyjaśnia pojęcia: rekord, pole rekordu, typ danych
wyjaśnia cechy relacyjnego modelu bazy danych;
podaje inne modele baz danych
temat 19 z podręcznika
(str. 221–225);
scenariusz z poradnika
(str. 69–70);
pliki z CD dla ucznia (z folderu Temat 19)
zwrócenie szczególnej uwagi na wyjaśnienie istoty przetwarzania danych;
elementy wykładu, praca z podręcznikiem
pytania 1–4
(str. 230)
2.        
W jaki sposób są przetwarzane dane w systemie obsługi skoków narciarskich?
3
korzystając z przygotowanych tabel, wykonuje różne operacje,
np. dodaje nowe rekordy, aktualizuje dane, sortuje;
uzasadnia, dlaczego warto umieszczać dane w kilku tabelach;
rozumie pojęcie relacji
potrafi zaprojektować samodzielnie relacyjną bazę danych składającą się z dwóch tabel;
potrafi wyjaśnić na przykładzie, czym różni się sortowanie od indeksowania
temat 19 z podręcznika
(str. 225–230);
scenariusz z poradnika
(str. 70–71);
pliki z CD dla ucznia (z folderu Temat 19)
zalecane wykonywanie ćwiczeń zgodnie z ich układem w podręczniku;
elementy wykładu, praca z podręcznikiem, ćwiczenia
pytania 5–8
(str. 230);
ćwiczenia 1–5
(str. 225–228);
zadania 1–3
(str. 230);
zadania 1–5 z CD do wyboru
3.        
Wyszukiwanie informacji – formułowanie zapytań
2
potrafi określić kryterium wyszukiwania; tworzy własne zapytania z jednej i dwóch tabel
potrafi budować złożone kwerendy z dwóch lub więcej tabel połączonych;
analizuje odpowiadający zapytaniu ciąg instrukcji w języku SQL
temat 20 z podręcznika
(str. 231–236);
scenariusz z poradnika
(str. 72–73);
pliki z CD dla ucznia (z folderu Temat 20)
z uczniami zainteresowanymi można omówić zapytania w języku SQL;
praca z podręcznikiem, ćwiczenia
pytania 1–4
(str. 236);
ćwiczenia 1–6
(str. 232–236);
zadania 1–3
(str. 236) do wyboru;
zadania 1–4 z CD do wyboru
4.        
Metody prezentacji informacji w bazach danych
2
wie, do czego służy formularz i raport;
na podstawie przygotowanych formularzy wprowadza i aktualizuje dane;
przygotowuje nowe raporty na podstawie zapytań;
umieszcza w nim podsumowania, określa dane statystyczne
projektuje samodzielnie formularz z podformularzem;
planuje i projektuje raporty, także w postaci wykresów
temat 21 z podręcznika
(str. 237–242);
scenariusz z poradnika
(str. 74–76);
pliki z CD dla ucznia (z folderu Temat 21)
niewskazane omawianie wszystkich rodzajów formularzy i raportów;
praca z podręcznikiem, ćwiczenia, projekt grupowy
pytania 1–3
(str. 242);
ćwiczenia 1–3
(str. 238–241);
zadania 1–4
(str. 242)
do wyboru;
zadania 1–3 z CD do wyboru
5.        
Sprawdzian
1
tematy 19–21 z podręcznika;
płyta CD
pytania i ćwiczenia z podręcznika i z CD
 
 
TI w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin nauki i życia codziennego [12 godz.]
 
Lp.
 
Temat lekcji
 
Liczba godzin
 
Wiedza i umiejętności
 
Pomoce
dydaktyczne
 
Uwagi
o realizacji
 
Formy pracy na lekcji
 
Pytania,
ćwiczenia
i zadania
z podręcznika
 
podstawowe
 
rozszerzające
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
1.        
Wykonywanie obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym
2
zna podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym;
potrafi ustalić format danych;
rozróżnia i rozumie zasady adresowania;
tworzy formuły wykonujące zaawansowane obliczenia (potęgowanie, pierwiastkowanie, z zastosowaniem nawiasów)
potrafi przeprowadzić analizę przykładowego problemu i opracować w arkuszu kalkulacyjnym właściwy algorytm obliczeń
temat 22 z podręcznika
(str. 245–250);
scenariusz z poradnika
(str. 78–79);
pliki z CD dla ucznia (z folderu Temat 22)
przypomnienie i uporządkowanie wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym z gimnazjum;
praca z podręcznikiem, dyskusja, ćwiczenia
pytania 1–3
i 5–6 (str. 256);
ćwiczenia 1–5
(str. 246–250);
zadanie 1
(str. 256);
zadanie 2 z CD
2.        
Prezentacja informacji na wykresie
1
tworzy wykres składający się z kilku serii danych, dodaje do niego odpowiednie opisy;
rysuje wykres wybranej funkcji matematycznej
tworzy profesjonalne wykresy właściwie prezentujące dane
temat 22 z podręcznika
(str. 251–253);
scenariusz z poradnika
(str. 79–80);
pliki z CD dla ucznia (z folderu Temat 22)
zwrócenie uwagi na właściwe dopasowanie wyglądu wykresu do rodzaju prezentowanych danych oraz na ogromne możliwości arkusza kalkulacyjnego w wizualizacji danych;
praca z podręcznikiem, dyskusja, ćwiczenia
pytanie 4
(str. 256);
ćwiczenia 6–8
(str. 251–253);
zadanie 2
(str. 256);
zadanie 1 z CD
3.        
Poznajemy dodatkowe możliwości arkusza kalkulacyjnego
1
przygotowuje dokument arkusza kalkulacyjnego do wydruku;
wstawia nagłówek;
zna najważniejsze zasady bezpieczeństwa przy otwieraniu dokumentów zawierających makra
sprawnie odszukuje i stosuje nowe możliwości arkusza w celu rozwiązania zadania
temat 22 z podręcznika
(str. 254–256);
scenariusz z poradnika
(str. 80–81);
pliki z CD dla ucznia (z folderu Temat 22)
zwrócenie uwagi na samodzielne wyszukiwanie przez uczniów dodatkowych możliwości arkusza kalkulacyjnego;
praca z podręcznikiem, ćwiczenia
ćwiczenia 9–10
(str. 255);
zadanie 3
(str. 256)
4.        
Korzystanie z funkcji arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania zadań z matematyki i fizyki
3
stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań szkolnych;
potrafi układać rozbudowane formuły z zastosowaniem funkcji warunkowych;
umie rozwiązywać równania z jedną niewiadomą za pomocą arkusza kalkulacyjnego
zna działanie i zastosowanie większości funkcji dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym; potrafi samodzielnie odszukać odpowiednią funkcję do rozwiązania danego zadania
temat 23 z podręcznika
(str. 257–262);
scenariusz z poradnika
(str. 82–84);
pliki z CD dla ucznia (z folderu Temat 23)
należy zaczynać od sformułowania zadania, a potem wskazywać funkcje arkusza kalkulacyjnego, które można wykorzystać do jego rozwiązania;
praca z podręcznikiem, ćwiczenia
pytania 1–2
(str. 266);
ćwiczenia 1–8
(str. 259–262);
zadania 1 i 3
(str. 266);
zadanie 1, 3 i 4 z CD do wyboru
5.        
Generowanie liczb losowych i znajomość liczb rzymskich
1
potrafi zastosować w zadaniach funkcję generującą liczby losowe;
stosuje funkcję zamieniającą liczbę arabską na rzymską
stosuje generator liczb losowych do rozwiązywania trudniejszych zadań,
np. rysowania fraktali
temat 23 z podręcznika
(str. 263);
scenariusz z poradnika
(str. 84);
pliki z CD dla ucznia (z folderu Temat 23)
wskazane omówienie zastosowania funkcji generującej liczby losowe;
praca z podręcznikiem, ćwiczenia
pytanie 4
(str. 266);
ćwiczenia 9–10 (str. 263);
zadanie 5
(str. 266);
zadanie 2 i 5 z CD do wyboru
6.        
Korzystanie z filtrów i makr
1
stosuje elementy formularzy i filtry;
rejestruje proste makro wcelu ułatwienia wykonywania często powtarzanych czynności
umie pisać własne makra (edytując kod źródłowy);
potrafi wykorzystywać zaawansowane elementy formularzy, np. listy, przyciski opcji, pokrętła
temat 23 z podręcznika
(str. 264–266);
scenariusz z poradnika
(str. 85);
pliki z CD dla ucznia (z folderu Temat 23)
przypomnienie, że makro można wykorzystać również w edycji tekstów;
praca z podręcznikiem, ćwiczenia
pytanie 3 i 5
(str. 266);
ćwiczenia 11–14 (str. 264–266);
zadania 2 i 4
(str. 266) do wyboru
zadanie 6 z CD
7.        
Przykłady rozwiązywania problemów z życia codziennego
2
wie, jak wysłać faks z komputera;
wczytuje do komputera zdjęcie wykonane aparatem cyfrowym;
zna ograniczenia pojemnościowe plików wysyłanych jako załączniki do emaili;
posługuje się programem do odtwarzania muzyki z komputera;
omawia zasady korzystania z radia i telewizji za pomocą komputera
potrafi samodzielnie opracować pod względem dźwiękowym i graficznym film nakręcony za pomocą kamery cyfrowej;
potrafi wykonać album elektroniczny zawierający odpowiednio opracowane zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym
temat 24 z podręcznika
(str. 267–272);
scenariusz z poradnika
(str. 88–89);
zależnie od możliwości: modem, karta telewizyjna, aparat cyfrowy, kamera wideo
wskazanie przykładów wykorzystania komputera w życiu codziennym;
referaty, prezentacje uczniowskie, praca w grupach, dyskusja
8.        
Sprawdzian
1
tematy 12–24 z podręcznika;
płyta CD
pytania i ćwiczenia z podręcznika i z CD
 
 
PREZENTACJA INFORMACJI [8 godz.]
 
Lp.
 
Temat lekcji
 
Liczba godzin
 
Wiedza i umiejętności
 
Pomoce
dydaktyczne
 
Uwagi
o realizacji
 
Formy pracy na lekcji
 
Pytania,
ćwiczenia
i zadania
z podręcznika
 
podstawowe
 
rozszerzające
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
1.        
Metody tworzenia prezentacji multimedialnych
2
zna i stosuje podstawowe zasady przygotowania prezentacji;
dba o poprawność redakcyjną tekstów;
wstawia do slajdu różne obiekty (tekst, kliparty, grafikę, wykresy, tabele, umieszcza efekty dźwiękowe);
stosuje hiperłącza i animacje niestandardowe
łączy profesjonalnie tekst z grafiką, włącza fragment filmu, dostosowuje narrację do umieszczonych na slajdzie obrazów i tekstów
temat 25 z podręcznika
(str. 275–283);
scenariusz z poradnika
(str. 91–93);
pliki z CD dla ucznia (z folderu Temat 25)
przypomnienie i uporządkowanie wiadomości o tworzeniu prezentacji multimedialnych z gimnazjum;
praca z podręcznikiem;
dyskusja, ćwiczenia
pytania 1–3
(str. 283);
ćwiczenia 1–11
(str. 277–282)
do wyboru;
zadanie 1–2 z CD do wyboru
2.        
Przygotowanie własnej prezentacji
2
tworzy prezentację składającą się z kilkunastu slajdów z zastosowaniem poznanych zasad;
potrafi przygotować prezentację do publikacji w Internecie
potrafi samodzielnie zaprojektować i przygotować multimedialną prezentację na wybrany temat, cechującą się ciekawym ujęciem zagadnienia
temat 25 z podręcznika
(str. 275–283);
scenariusz z poradnika
(str. 91–93);
pliki z CD dla ucznia (z folderu Temat 25)
zwrócenie uwagi na właściwy dobór tematów prezentacji i poziom ich wykonania;
praca z podręcznikiem;
ćwiczenia, można przeprowadzić tę lekcję w formie projektu grupowego
zadania 1–4
(str. 283)
3.        
Jak tworzy się strony WWW w języku HTML?
2
wie, w jaki sposób są zbudowane strony WWW;
zna strukturę pliku w języku HTML;
zna najważniejsze narzędzia do tworzenia stron WWW;
zna funkcje i zastosowanie najważniejszych znaczników HTML (formatowanie tekstu, wstawianie rysunków, hiperłączy, stosowanie list wypunktowanych i numerowanych, wstawianie tabel)
zna większość znaczników HTML;
potrafi wstawiać do utworzonych stron proste skrypty napisane w języku JavaScript;
wie, jak dostosowywać nagłówki META strony, aby polskie znaki wyświetlały się poprawnie;
wie, jak umieścić na utworzonej stronie licznik odwiedzin
 
temat 26 z podręcznika
(str. 285–304);
scenariusz z poradnika
(str. 94–96);
pliki z CD dla ucznia (z folderu Temat 26)
przypomnienie i uporządkowanie wiadomości o zasadach tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem języka HTML z gimnazjum;
praca z podręcznikiem, dyskusja, ćwiczenia
pytania 1–5
(str. 303);
ćwiczenia 1–8
(str. 290–300);
zadania 1 i 3
(str. 303–304)
4.        
Przygotowanie własnej strony internetowej
2
potrafi tworzyć proste strony w języku HTML, używając edytora tekstowego;
publikuje utworzoną stronę w Internecie
przygotowuje estetyczną i zachęcającą do odwiedzin stronę WWW;
zna zagadnienia dotyczące promowania stron
temat 26 z podręcznika
(str. 285–304);
scenariusz z poradnika
(str. 94–96);
pliki z CD dla ucznia (z folderu Temat 26)
zwrócenie uwagi na właściwy dobór tematów stron i poziom ich wykonania;
umożliwienie uczniom tworzącym własne strony internetowe zaprezentowania ich na forum klasy;
praca z podręcznikiem, dyskusja, ćwiczenia
zadanie 1 z CD