SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

zestaw kolejnych pytan

Omów główne cechy odró¿niajace system Mac OS X od Windows?
Wymien podstawowe elementy pulpitu systemu Mac OS X?
Wyjasnij czym jest system operacyjny i po co on jest?
Wymien 3 główne elementy budowy systemu operacyjnego?
Omów zadania systemu operacyjnego?
Omów system plików FAT?
Omów system plików NTFS?
Omów system plików ext?
Wyjasnij skrót ACL?
Wyjasnij pojecie sektora?
Wyjasnij pojecie klastra?
W jaki sposób jest uruchamiany system operacyjny z dysku?
Wyjasnij skrót MBR?
Czym ró¿ni sie formatowanie niskopoziomowe od wysokopoziomowego?
Czym ró¿ni sie dysk fizyczny od partycji tego dysku?
Wyjasnij skrót CHS?
Jakie istnieja powody partycjonowania dysków?
Czym ró¿ni sie partycja aktywna od innych?
Omów schemat partycjonowania dla systemu MS Windows?
Omów schemat partycjonowania dla systemu Linux?
Wyjasnij ró¿nice miedzy partycja podstawowa, a rozszerzona?
Jakie znasz narzedzia (programy) do partycjonowania dysków?
Omów zasady bezpieczenstwa antywirusowego?
Przedstaw przebieg instalacji systemu Windows?
Wyjasnij działanie mechanizmu „Plug & Pley”?
Co nale¿y zrobic aby sprzet w komputerze działał wydajniej?
Co mo¿na zrobic je¿eli nowy sprzet w komputerze nie działa dobrze?
Do czego słu¿y w systemie „Mena¿er urzadzen”?
Jakie sa zalety USB?
Omów dwa sposoby instalowania programów w systemie Windows?
Omów dwa sposoby usuwania programów z systemu Windows?
Co nale¿y zrobic aby komputer działał w cieci lokalnej?
Co rozumiesz pod pojeciem protokołu TCP/IP?
Wymien 4 znane ci przegladarki internetowe?
Do czego słu¿y FTP i jak z niego korzystac?
Jak konfiguruje sie program pocztowy?
Wymien 4 znane ci komunikatory internetowe?
Jak działa DSL i co to jest ADSL?
Wymien 4 warstwy modelu DoD komunikacji sieciowej?
Wymien zasoby jakie mo¿na spotkac w sieci komputerowej?
Jak udostepnic katalog w sieci, jak udostepnic naped optyczny?
Dlaczego mapuje sie dyski i do czego odwołuje sie taki dysk?
Jaki system sieciowy proponuje firma Novell i jak on działa?
Czym jest usługa katalogowa?
Do czego odnosi sie pojecie Active Directory?
Jak zaplanowac wdro¿enie Active Directory?
Jak przebiega instalacja i uruchomienia Active Directory?
Na czym polega administrowanie Active Directory?
Wymien znane ci obiekty Active Directory?
Omów ró¿nice miedzy SBS a Windows Server?
Do czego słu¿a zasady grup systemu Windows Server?
Jak podłaczyc komputer do domeny jako klienta?Czym ró¿na sie licencje OEM, BOX, MOLP na Windows?