SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

PLAN WYNIKOWY 1

Charakterystyka komputera PC

1. Normy prawne dotyczące rozpowszechniania progamów komputerowych.

2. Analizowanie i interpretowanie norm prawnych dotyczących rozpowszechniania programów komputerowych.

3. Ochrona praw autorskich i przestępczości komputerowej.

4. Przykłady łamania praw autorskich.

5. Podstawowe pojęcia dotyczące komputera i informatyki.

6.  Podstawowe elementy składowe komputera.

7.  Podzespoły komputera.

8.  Rodzaje pamięci.

9.   Urządzenia peryferyjne.

10.  Rodzaje oprogramowania komputera.

11.  Pojęcie systemu operacyjnego.

12.  Ewaluacja systemów operacyjnych.

13.  Zadania systemu operacyjnego.

14.  Wstępne informacje dotyczące systemu operacyjnego Windows.

15.  Pulpit i jego użytkowanie.

16.  Pasek zadań i menu start.

17.  Pliki i foldery.

18.  Zmiana nazwy pliku, folderu, skrótu.

19.  Kopiowanie i usuwanie plików, folderów i skrótów.

20.  Elementy okna.

21.  Praca z dokumentami.

22.  Aplikacje wbudowane systemu.

23.  Programy DOS w środowisku Windows

24.  Bezpieczne zamykanie systemu Windows.

25.  Systemy plików

26.  System plików – wprowadzenie.

27.  Struktura folderów w systemie Windows.

28.  System plików FAT.

29.  System plików FAT32.

30.  System plików NTFS.

31.  Uprawnienia NTFS.

32.  Katalog główny.

33.  Ścieżka dostępu.

34.  Skróty do plików i folderów.

35.  Atrybuty plików i rodzaje plików.

36.  Tworzenie i zarządzanie folderami.

37.  Tworzenie i zarządzanie plikami.

38.  Kopiowanie plików i folderów.

39.  Wyszukiwanie plików i folderów.

40.  Zmiana nazwy plików i folderów.41. Metody archiwizacji danych. - Karol Biały

42.  Kompresja danych.

43.  Struktura dysków.

44.  Podział dysku na partycje.

45.  Narzędzia do zarządzania partycjami.

46.  Fragmentacja dysku.

47.  Defragmentacja dysku.

48.  Profilaktyka antywirusowa.

49.  Powtórzenie wiadomości z działu systemy plików.

50.  Sprawdzenie wiadomości z działu systemy plików.

51.  Obsługa urządzeń wejścia/wyjścia

52.  Rodzaje drukarek i ich parametry.

53.  Konfiguracja drukarki lokalnej.

54.  Konfiguracja drukarki sieciowej.

55.  Instalacja sterowników urządzeń.

56.  Drukowanie w systemie Windows.

57.  Opcje drukowania.

58.  Drukowanie do pliku.

59.  Wydruk z pliku.

60.  Konfiguracja ekranu.

61.  Konfiguracja kart dźwiękowych.

62.  Testowanie karty dźwiękowej.

63.  Przypisywanie dźwięków do zdarzeń.

64.  Konfiguracja urządzeń CD/DVD

65.  Archiwizacja danych na płytach CD-R i CD-RW.

66.  Nagrywanie płyt CD.

67.  Powtórzenie wiadomości z działu obsługa urządzeń wejścia/wyjścia

68.  Sprawdzenie wiadomości z działu urządzeń wejścia/wyjścia.

69.  Konfiguracja i zarządzanie systemem Windows

70.  Elementy systemu Windows.

71.  Dostosowywanie pulpitu do własnych potrzeb.

72.  Tworzenie skrótów do plików i folderów.

73.  Skojarzenie plików z aplikacjami.

74.  Opcje w panelu sterowania.

75.  Opcje w panelu sterowania.

76.  Aplety w panelu sterowania.

77.  Pliki zarejestrowane i niezarejestrowane.

78.  Rejestr systemu Windows.

79.  Pliki rejestru.

80.  Edytor rejestru.

81.  Kopia zapasowa rejestru.

82.  Czyszczenie rejestru.

83.  Profile użytkownika.

84.  Zarządzanie profilami.

85.  Zarządzanie profilami.

86.  Lokalne konta użytkowników i grup.

87.  Tworzenie lokalnych kont użytkownika pomocą Panelu sterowania.

88.  Tworzenie lokalnych kont użytkowników za pomocą konsoli mmc.

89.  Modyfikowanie kont.

90.  Modyfikowanie kont.

91.  Zasady zabezpieczeń lokalnych.

92.  Prawa i uprawnienia użytkowników.

93.  Narzędzia administracyjne.

94.  Zarządzanie przez konsolę

95.  Powtórzenie wiadomości z działu Konfiguracja i zarządzanie systemem Windows.

96.  Sprawdzenie wiadomości z działu Konfiguracja i zarządzanie systemem Windows.

97.  Architektura sytemu Windows

98.  32- bitowy model pamięci w systemie Windows.

99.  Pamięć wirtualna.

100.          Plik wymiany.

101.          Lokalizacja pliku stronicowania i jego rozmiary.

102.          Ustawienia wielkości pliku stronicowania.

103.          Wydajność systemu.

104.          Tryby pracy procesora

105.          Pojęcia procesy, watki, wielozadaniowość.

106.          Menedżer maszyn wirtualnych.

107.          Jądro systemu operacyjnego.

108.         Etapy uruchamiania systemu operacyjnego.

109.          Tryby uruchomienia systemów Windows.

110.          Menu startowe Windows.

111.          Korzystanie z menedżera zadań

112.          Zarządzanie zadaniami uruchomionymi w tle.

113.          Profile sprzętowe.

114.          Powtórzenie wiadomości z działu architektura sytemu Windows

115.          Sprawdzenie wiadomości z działu architektura sytemu Windows

116.          Praca w trybie MS-DOS

117.          Historia systemu DOS.

118.          Charakterystyka systemu DOS.

119.          Tryb konsoli.

120.          Ustawienie właściwości programu DOS-owego.

121.          Konfiguracja systemu MS-DOS:

122.          Config.sys

123.          Konfigurowanie systemu MS- DOS:

124.          Autoexec.bat

125.          Okno aplikacji DOS.

126.          Polecenia wewnętrzne DOS – uzyskiwanie pomocy.

127.          Polecenia wewnętrzne DOS– uzyskiwanie pomocy

128.          Polecenia zewnętrzne DOS. – uzyskiwanie pomocy

129.          Polecenia zewnętrzne DOS– uzyskiwanie pomocy.

130.          Pamięć dla programów DOS.

131.          Pliki wsadowe.

132.          Tworzenie pliku wsadowego.

133.          Podstawowe polecenia-tworzenie katalogów.

134.          Podstawowe polecenia-usuwanie katalogów.

135.          Podstawowe polecenia-kopiowanie plików.

136.          Podstawowe polecenia-przenoszenie plików.

137.          Zarządzanie plikami.

138.          Pakowanie plików.

139.          Zarządzanie katalogami.

140.          Drukowanie z aplikacji DOS.

141.          Tworzenie dyskietki systemowej.

142.          Nakładki na system DOS

143.          Nakładki na system DOS

144.          Praca z systemem DOS.

145.          Powtórzenie wiadomości z działu praca w trybie MS-DOS

146.          Sprawdzenie wiadomości z działu praca w trybie MS-DOS

 

 

Wymagania na poszczególne oceny
CHARAKTERYSTYKA KOMPUTERA PC
- Wiedzieć, co jest utworem.
- Znać zasady prawne ochrony praw autorskich.
- Znać podstawowe pojęcia związane z komputerem.
- Znać podstawowe elementy komputera.
- Znać podstawowe rodzaje pamięci.
- Umieć scharakteryzować podstawowe rodzaje pamięci.
- Znać podstawowy podział rodzajowy oprogramowania.
- Znać przeznaczenie rodzajów oprogramowania.
- Znać charakterystykę obiektów systemu Windows.
- Znać definicję autostartu.
- Uruchamiać programy DOS w środowisku Windows. - Potrafić samodzielnie określić wymagania poszczególnych podzespołów co do podłączenia do sieci.
- Wiedzieć jak zabezpieczyć komputery przed przepięciami.
- Znać przeznaczenie poszczególnych elementów komputera.
- Znać definicję urządzenia peryferyjnego.
- Wymienić główne urządzenia peryferyjne.
- Podawać przykłady oprogramowania danego rodzaju.
- Wymieniać charakterystyczne elementy pulpitu.
- Znać przeznaczenie elementów pulpitu.
- Znać przeznaczenie poszczególnych elementów
menu Start.
- Umieć porządkować skróty w menu Start.
- Umieć skopiować, przenieść zmienić nazwę obiektu.
- Znać lokalizację i przeznaczenie katalogu autostart.
- Wyjaśnić zasady uruchamiania programów DOS w środowisku Windows. - Potrafić wskazać różne źródła przepięć w instalacji elektrycznej.
- Potrafić wyjaśnić podstawowe zasady działania elementów
komputera.
- Znać obecnie stosowane pamięci.
- Umieć usuwać i dodawać elementy do paska zadań. - Potrafić wskazać środki zaradcze w konkretnych sytuacjach umiejscowienia stanowisk komputerowych ze względu na możliwość występowania
przepięć.
- Umieć wyjaśnić zależności pomiędzy poszczególnymi podzespołami.
- Potrafić wyjaśnić różnice pomiędzy poszczególnymi pamięciami.
- Swobodnie dodawać i usuwać wskazane elementy menu START, menu programy i menu kontekstowego.
- Opisać możliwości i wymagania programów DOS w środowisku Windows. - Znać charakterystyczne cechy i parametry urządzeń peryferyjnych.
- Umieć wyłączyć autostart dla danej aplikacji poprzez narzędzie panelu sterowania.

SYSTEMY PLIKÓW

- Znać znaczenie pojęcia FAT, NTFS, klaster.
- Znać zasady nazewnictwa plików.
- Znać rozszerzenia plików i ich znaczenie.
- Znać przeznaczenie typowych katalogów systemu Windows.
- Znać pojęcie atrybut pliku.
- Podawać przykłady atrybutów.
- Odczytać atrybuty danego pliku i katalogu.
- Znać pojęcia archiwizacja i kompresja pliku, kopia bezpieczeństwa.
- Omówić różnice pomiędzy plikiem nieskompresowanym a skompresowanym.
- Umieć zastosować program ScanDisk i narzędzie do defragmentacji dysków.
- Wymieniać zagrożenia wynikające z zainfekowania komputera wirusami. - Rozumieć pojęcia katalog, plik, ścieżka dostępu.
- Umieć wykonać konwersję systemu plików FAT16 na system plików FAT32 i NTFS.
- Wykonywać podstawowe operacje na folderach i plikach.
- Umieć otwierać i zamykać wskazane dokumenty różnego typu.
- Umieć korzystać z systemowego KOSZA.
- Stosować proste wyszukiwanie plików.
- Znać rodzaje uprawnień do plików i folderów systemie NTFS.
- Odczytać uprawnienia danego użytkownika.
- Znać wpływ kompresji na sposób
pracy z plikiem.
- Utworzy nowy plik tekstowy.
- Utworzyć nowy plik archiwum zawierający wskazane pliki i katalogi.
- Rozpakować przy pomocy odpowiedniego narzędzia wskazany skompresowany plik archiwum.
- Wyjaśnić powody podziału dysku na partycje i wymienić narzędzia do tego służące.
- Wyjaśnić powody stosowania programów do skanowania, defragmentacji i kompresji dysku.
- Znać programy antywirusowe. - Charakteryzować poszczególne rodzaje systemów plików i wskazywać różnice pomiędzy nimi.
- Budować złożone struktury katalogów.
- Stosować zaawansowane opcje wyszukiwania plików.
- Charakteryzować poszczególne atrybuty pliku i folderu.
- Wyjaśnić potrzebę kompresji plików.
- Definiować partycję dysku i wyjaśniać pojęcie klastra.
- Umieć ustawić w harmonogramie zadań okresową diagnostykę antywirusową. - Potrafić określić wielkość klastra na wskazanym dysku.
- Zmienia ustawienia okna Eksploratora Windows dodając i usuwając wskazane elementy pasków narzędzi.
- Charakteryzować uprawnienia użytkowników.
- Uruchomić Program do tworzenia partycji i sprawdzić przy jego pomocy konfigurację wskazanego dysku. - Wyjaśnić pojęcia: klaster, partycja, tablica alokacji plików i master boot rekord oraz omawia zależności jakie między nimi występują.
- Uruchomić program do partycjonowania dysku i podzielić dysk na partycje.

OBSŁUGA URZĄDZEŃ WEJŚCIA WYJŚCIA

- Opisać procedurę instalacji i konfiguracji drukarki lokalnej i sieciowej.
- Wydrukować wskazany dokument tekstowy
- Umieć wykorzystać napęd CDROM - uruchomić płytę z danymi, płytę audio lub płytę video. - Zainstalować drukarkę w sytuacji typowej (podany typ, model, port).
- Potrafić zmienić ustawienia drukarki (druk kolor lub bez, ilość kopii, orientacja strony itp.). - Wyjaśnić różnice w sposobach instalacji drukarek (w zależności od interfejsu i lokalizacji i parametrów portu komunikacyjnego).
- Oma wiać wszystkie możliwości drukowania w systemie Windows z uwzględnieniem druku w sieci.
- Potrafić sprawdzić ustawienia karty dźwiękowej.
- Potrafić zmienić ustawienia sprzętowe ekranu: głębię kolorów, rozdzielczość, itp.
- Wyjaśnić różnice między napędem CD a DVD. - Zainstalować dowolny typ drukarki.
- Wyjaśnić różne sposoby zmiany wyglądu pulpitu i ekranu.
- Zmienić ustawienia napędów CD lub DVD (automatyczne powiadamianie i tryb DMA). - Umieć zmienić wersje sterowników karty graficznej i dźwiękowej.
- Wyjaśnić do czego służy tryb DMA w obsłudze napędów.
- Potrafić wskazać menu START, pasek zadań i menu programy.

KONFIGURACJA I ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS

- Umieć zmienić ustawienia pulpitu (ustawienie ikon, skróty do wybranych aplikacji, własne elementy - tapeta, tematy pulpitu).
- Umieć uruchomić Panel Sterowania.
- Znać przeznaczenie poszczególnych narzędzi administracyjnych dostępnych w panelu.
- Zdefiniować rejestr systemu Windows oraz wyjaśnić określenie klucze rejestru.
- Wiedzieć, jakie narzędzia służą do edycji rejestru, do wykonania jego kopii i naprawy.
- Definiować pojęcie profil użytkownika.
- Znać pojęcia grupa i konto wbudowane i grupa i konto zdefiniowane.
- Znać rodzaje uprawnień lokalnych. - Potrafić utworzyć skrót na pulpicie do wskazanej aplikacji lub obiektu.
- Znać określenie: menu kontekstowe, wyjaśnić jego przeznaczenie.
- Znać definicję pliku zarejestrowanego.
- Umieć sprawdzić w panelu sterowania typy plików zarejestrowanych.
- Umieć zarejestrować nowy typ pliku.
- Umieć przypisać do pliku aplikację otwierającą go.
- Wykonać proste czynności administracyjne przy pomocy narzędzi.
Panelu Sterowania.
- Wiedzieć, jakie pliki tworzą rejestr.
- Wykonać kopię zapasową rejestru Windows i odtworzyć rejestr z tak utworzonej kopii.
- Znać narzędzia administracyjne Windows w technologii NT.
- Umieć utworzyć lokalne konto użytkownika. - Umieć zmienić datę systemową i ustawienia klawiatury.
- Wymienić podstawowe klucze rejestru i opisać ich zawartość.
- Opisać przeznaczenie poszczególnych narzędzi administracyjnych. - Umieć dodać lub usnąć elementy menu PROGRAMY.
- Umieć wykonać zaawansowane czynności administracyjne przy pomocy narzędzi Panelu Sterowania.
- Umieć świadomie stosować ograniczenia uprawnień użytkownikom.
- Opisać sposoby dostosowania środowiska pracy do potrzeb użytkownika systemu Windows.
- Umieć zmienić wskazane wpisy w rejestrze systemu Windows - w szczególności związane z odinstalowaniem wskazanych aplikacji.
- Potrafi wyjaśnić różnice pomiędzy profilami local, roaming i mandatory oraz opisać ich wady i zalety.

ARCHITEKTURA SYSTEMU WINDOWS

- Potrafić sprawdzić ilość pamięci fizycznej i wirtualnej.
- Umieć zmienić ustawienia pamięci wirtualnej systemu Windows.
- Znać pojęcia: proces, wątek, wielozadaniowość, wywłaszczanie, jądro systemu, maszyna wirtualna.
- Wymienić poszczególne etapy uruchamiania systemu.
- Umieć włączyć menu opcjonalne uruchamiania Windows. - Wymienić i krótko opisać typy pamięci używane w komputerach.
- Wymieniać rodzaje trybów pracy procesora.
- Opisać zastosowanie poszczególnych pozycji menu uruchamiania opcjonalnego.
- Znać przeznaczenie pliku boot.ini. - Umieć wyjaśnić zależność pomiędzy wielkością pamięci operacyjnej a wydajnością komputera.
- Podać definicję kolejki i priorytetu procesu.
- Umieć zastosować awaryjny rozruch systemu. - Umieć wyjaśnić konieczność stosowania chronionego trybu pracy procesora. - Wymieniać korzyści ze stosowania maszyn wirtualnych.

PRACA W TRYBIE MS DOS

- Uruchomić z poziomu Windows wskazany program trybu DOS i prawidłowo zakończy jego pracę.
- Znać pojęcia: pamięć konwencjonalna, pamięć wysoka, pamięć XMS - Wyjaśnić na czym polega różnica pracy w trybie DOS i w trybie graficznym. - Znać polecenia udostępniające poszczególne poziomy pamięci. - Potrafić dokonać konfiguracji programu DOS poprzez plik pif. - Umieć modyfikować pliki config.sys i autoexec.bat w celu korzystania z pamięci XMS w systemie DOS.