SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

pso

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA


Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH: BRANŻA ODZIEŻOWA I MECHANICZNA
OPRACOWANY PRZEZ NAUCZYCIELI


 

Podstawa prawna.


System oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 kwietnia

1999 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania


 

W codziennej praktyce obserwujemy ucznia w wielu sytuacjach w związku z procesem uczenia się. Uczeń podejmuje w szkole i poza nią rozmaite działania - wykazuje aktywność w różnych obszarach:

 • ze względu na organizację pracy (np. praca samodzielna, praca w grupie),

 • ze względu na rodzaj wykonywanej pracy (np. prace pisemne, wypowiedzi ustne),

 • ze względu na rodzaj zadań (np. typowe ćwiczenia i zadania, zadania problemowe, ćwiczenia i zadania trudne).

Oceniać ucznia powinniśmy we wszystkich obszarach jego aktywności. Gromadzenie informacji o wszystkich obszarach aktywności pozwala trafniej „wystawić ocenę”, a także odpowiedzieć na indywidualne potrzeby ucznia.


Przedmiotowy system oceniania polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, które wynikają z programów nauczania oraz formułowania oceny.


I. Obszary aktywności ucznia , które będą podlegać ocenie.


 1. Wiedza

  1. znajomość pojęć, zasad, zagadnień i reguł dotyczących zagadnień zawodowych

przewidzianych w programie nauczania

 • na lekcjach teoretycznych przedmiotów zawodowych

 • na zajęciach praktycznych

  1. zrozumienie i zapamiętywanie wiadomości zdobytych podczas lekcji i nauki własnej,

  2. uporządkowanie i streszczenie wiadomości, zilustrowanie i wyjaśnienie na odpowiednich przykładach.

 1. Umiejętności

  1. posługiwanie się wiadomościami według podanych wzorów

  2. prawidłowa interpretacja i samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z przedmiotem

  3. prawidłowa analiza, wnioskowanie i dostrzeganie związków między teorią, a praktyką i stosowanie w rozwiązywaniu zadań

  4. formułowanie problemów, planu działania, przewidywanie i prezentowanie ich na własny sposób

  5. ocenianie, wartościowanie, wnioskowanie

  6. poprawne korzystanie z pomocy dydaktycznych (podręczniki, plansze, słowniki, rysunki, schematy)

  7. wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w praktyce.

 2. Postawy

a) samodzielność i aktywność na lekcji

b) pozytywne nastawienie i zainteresowanie przedmiotem

 1. praca w zespole

 1. obecność i przygotowanie do lekcji

e) prowadzenie zeszytu i wykonywanie zadań

 1. samodzielność, zaangażowanie i dociekliwość poznawcza

 2. kształcenie kreatywnej postawy wobec problemu

 3. umiejętność samooceny, planowania i organizowania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności

 4. dokładności, rzetelności, systematyczności, wiary we własne siły.


II. Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania.


 1. Przedmiotowy system oceniania ma na celu :

  1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce

  2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju

  3. motywowaniu ucznia do dalszej pracy

  4. dostarczaniu nauczycielowi, rodzicom (opiekunom) informacji o postępach, trudnościach, uzdolnieniach ucznia

  5. umożliwia nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej

  6. uświadomienie uczniom braków w zakresie wiedzy oraz wdrażanie do samokontroli.

 2. Ocenianie przedmiotowe obejmuje:

  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców

  2. formułowanie trybu oceniania

  3. bieżące, śródroczne, końcowe ocenianie i klasyfikowanie według skali i w formie przyjętej w szkole jak również warunki poprawiania

  4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.

 3. Ocenianie pełni funkcję:

  1. diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określanie jego potrzeb indywidualnych)

  2. klasyfikacyjną ( różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie z pewną skalą i za pomocą umownego znaku).

4. Przedmiotem oceny jest:

 1. zakres opanowanych wiadomości

 2. rozumienie materiału naukowego

 3. umiejętność stosowania wiedzy

 4. umiejętność przekazywania wiedzy . 

III. Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia:


1. Kryteria oceny ucznia

a) obowiązująca skala ocen:

 • celujący – 6 - cel

 • bardzo dobry – 5 - bdb

 • dobry – 4 – db

 • dostateczny – 3 - dost

 • dopuszczający – 2 - dop

 • niedostateczny – 1 – ndst

 • powyższe oceny mogą być wspomagane + i – (plusem i minusem)

b) ocenie podlegają:

 • krótkie prace kontrolne (mogą być nie zapowiedziane) z 2-3 ostatnich tematów

 • prace kontrolne (zapowiedziane, ustalone zgodnie z WSO – nie mniej w ciągu roku szkolnego, niż liczba godzin w tygodniu z danego przedmiotu)

 • wyznaczone prace domowe,

 • samodzielna praca ucznia w czasie lekcji,

 • prowadzenie zeszytu przedmiotowego (ocena na koniec semestru)

c) oceną cząstkową będą także + i - (plusy i minusy) +++ = 5 ,

- - - = 1

d) plusami i minusami oceniane będą:

 • praca ucznia na lekcji (odpowiedzi, aktywność i zaangażowanie, stosunek ucznia do przedmiotu, wyposażenie w przybory)

 • bieżące prace domowe

 • zapisy lekcyjne w zeszycie przedmiotowym

 • zadania dodatkowe

 1. na podstawie ocen cząstkowych wystawiana jest ocena semestralna

(śródroczna i końcoworoczna).


2. Metody i formy oceniania:

 1. ustne: odpowiedź ustna, dyskusja, rozmowa, zdefiniowanie, wyliczanie

 2. pisemne: sprawdzian zapowiedziany z określonego materiału, kartkówka lub test nie zapowiedziany z ostatniej 1 - 2 lekcji,

praca pisemna lub test sprawdzający z działu programowego,

praca domowa

 1. ćwiczenia praktyczne

 2. prace samodzielne uczniów

 3. prace w grupach

 4. aktywność i zaangażowanie na lekcjach

 5. prace nieobowiązkowe , nadprogramowe.


 

IV. Informacja zwrotna


1. Zasady sprawdzania, oceniania osiągnięć i postępów

    1. podstawą oceny jest zakres realizacji wymagań edukacyjnych określonych i podanych przez nauczyciela na początku roku, za realizację tych wymagań otrzymuje ocenę

b) uczeń oceniany jest za swoje osiągnięcia w nauce ( wiedza i umiejętności) oraz

postawy ( aktywność i kreatywność)

c) zaplanowane przez nauczyciela formy sprawdzające są obowiązkowe

d) sprawdzanie osiągnięć i postępów cechuje: obiektywizm, jawność, indywidualizacja,

konsekwencja, systematyczność

 1. każdy dział programowy kończy się pracą pisemną lub testem zapowiedzianym 7 dni

przed terminem sprawdzianu

 1. uczeń ma prawo przystąpić do sprawdzianu powtórnie ( pisemnie lub ustnie) tylko raz

wciągu dwóch tygodni od daty zapoznania się z oceną (w terminie ustalonym przez

nauczyciela)

 1. kartkówki i testy obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji nie muszą być

zapowiadane i nie podlegają poprawie pisemnej

h) termin oddania prac sprawdzonych prac nie może być dłuższy niż 14 dni

i) uczeń ma prawo zgłosić nie przygotowanie do zajęć 1 lub 2 razy w semestrze (zależy

to od liczby godzin lekcyjnych w tygodniu – jeżeli jest dwie lub więcej lekcji to, 2

razy); nie dotyczy to lekcji powtórzeniowych (wyjątkiem jest powrót do szkoły po

długiej nieobecności); nieprzygotowanie należy zgłaszać przed lekcją

j) uczeń ma prawo do oceny za dodatkowo i nadprogramowo wykonaną prace

k) prowadzenie zeszytu jest obowiązkowe

l) ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, ale jest

wystawiana na podstawie ocen cząstkowych , a końcowa na podstawie ocen z

pierwszego i drugiego semestru

ł) jeżeli uczeń opuścił 50 zajęć i brak jest podstaw do wystawienia oceny – nie jest

klasyfikowany

m) o sposobie ( metodach i formach, zasadach) sprawdzania wiadomości i umiejętności

uczniowie i rodzice są informowani na początku roku.


 

V. Zasady opracowywania wymagań edukacyjnych i kryteria oceniania.

 

1. Wymagania edukacyjne są zamierzonymi osiągnięciami i kompetencjami

uczniów na poszczególnych etapach kształcenia obejmującymi zakres:

wiadomości, umiejętności i postaw oraz określają co uczniowie powinni

umieć, rozumieć po zakończeniu nauczania przedmiotu.

2. Wymagania edukacyjne dla przedmiotu opracowano na podstawie

podstaw programowych, programu nauczania.

3. Sposób klasyfikacji treści nauczania na poziomy wymagań.


Poziom

Kategoria

Stopień wymagań

Wiadomości

Zapamiętywanie wiadomości

Wymagania konieczne ( K )

Zrozumienie wiadomości

Wymagania podstawowe ( P)

Umiejętności

Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych

Wymagania rozszerzające ( R )

Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Wymagania dopełniające ( D)


Treści które wykraczają poza wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania określane są jako wymagania wykraczające ( W ). 1. Kryteria związane z poziomem wymagań.

  1. konieczne – obejmuje wiadomości umożliwiające kontynuowanie nauki na

( K) danym szczeblu nauczania, stosowania wiadomości w sytuacjach

typowych tzn. : zna pojęcia, terminy, prawa zasady, reguły, treści

naukowe, zasady działania ( potrafi je nazwać, wymienić,

zdefiniować wyliczyć, wskazać), ma elementarny poziom

rozumienia tych wiadomości i nie powinien ich mylić między sobą,

  1. podstawowe – obejmuje wiadomości , umiejętności stosunkowo łatwych do

( P) opanowania, pewne merytorycznie, użyteczne w życiu codziennym

tzn.: potrafi przedstawić wiadomości w innej formie niż je

zapamiętał, potrafi wytłumaczyć wyjaśnić, streścić, zróżnicować,

zilustrować wiadomości, zinterpretować je i uporządkować,

uczynić je podstawą prostego wnioskowania,

  1. rozszerzające - obejmuje wiadomości , umiejętności o średnim stopniu trudności,

( R ) pogłębione i rozszerzone w stosunku do wymaga podstawowych,

przydane , ale nie niezbędne w pracy zawodowej tzn.: opanowanie

przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania się

wiadomościami według podanych mu wzorów ( potrafi zadanie

rozwiązać, zastosować, porównać, sklasyfikować określić,

obliczyć, skonstruować, narysować, scharakteryzować, zmierzyć,

zaprojektować, wykreślić), umie stosować wiadomości w

sytuacjach podobnych do ćwiczeń

  1. dopełniający – obejmuje wiadomości i umiejętności rudne do opanowania,

( D ) twórcze naukowo, specjalistyczne zawodowo, stanowiące

rozwinięcie wymagań rozszerzających i mogą wykraczać poza

program nauczania, tzn. : opanowanie przez ucznia umiejętności

formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych

zjawisk ( potrafi udowodnić, przewidzieć, oceniać, wykryć,

zanalizować, zaproponować, zaplanować), umie formułować plan

działania, tworzyć oryginalne rozwiązania. 1. Ustala się następujące kryteria wymagań na poszczególne oceny


Zakres wymagań


Stopień

Konieczne

Podstawowe

Rozszerzające

Dopełniające

 

 

Niedostateczny

1

 

X
Dopuszczający

2


X


XDostateczny

3


X


X


X


Dobry

4


X


X


X


X

Bardzo dobry

5

Wymagania wykraczające

Celujący

6


 

VI. Ocena osiągnięć z przedmiotów zawodowychOceny w stopniach

Normy wymagań wiadomości i umiejętności

Ocena – stopień

Niedostateczny – 1

ndst

Nie opanował podstawowych wiadomości związanych z zawodem.

Nie potrafi samodzielnie ani przy pomocy nauczyciela wykazać się wiedzą i umiejętnościami.

Nie wykazuje zainteresowania zawodem.

Nie jest w stanie wymienić, nazwać, zdefiniować sposobu działania w zawodzie.

Często opuszcza lekcje i nie prowadzi systematycznie zeszytu

Nie odrabia zadań domowych

Nie korzysta z zaproponowanych form pomocy

Nie przestrzega zasad BHP

Ocena – stopień

Dopuszczający – 2

dop

Opanował w stopniu elementarnym przygotowanie do zawodu.

Potrafi nazwać, wymienić podstawowe czynności związane z wykonywanym zawodem przy pomocy nauczyciela.

Umie powiedzieć lub pokazać jak wykonać ćwiczenie.

Przy pomocy nauczyciela wykonuje podstawowe formy ćwiczeń.

Wie, jaką ważną rolę odgrywa wiedza i umiejętności w pracy zawodowej.

Rokuje nadzieję, że zrozumie zdobyte wiadomości


Ocena – stopień

Dostateczny – 3

dost

Opanował podstawowe wiadomości i umiejętności pozwalające na zrozumienie większości zagadnień z danego przedmiotu teoretycznego lub zajęć praktycznych.

Nie przywiązuje zbytniej uwagi do organizacji pracy, estetyki i staranności wykonywanych prac.

Wypowiada się ogólnikowo popełnia drobne błędy

Wykazuje elementarny stopień zrozumienia wiadomości.

Potrafi omówić zagadnienie przy pomocy nauczyciela.

Prawidłowo ilustruje zagadnienia odpowiednimi przykładami.

Wykazuje podstawowe wiadomości w wykonywaniu zawodu.


Ocena – stopień

Dobry – 4

db

Opanował podstawową wiedzę z zakresu treści zawodu oraz umiejętności przydatne na każdym stanowisku pracy.

Prawidłowo rozumie sytuacje, zasady i metody stosowane w zawodzie.

Potrafi prawidłowo przenieść procedury ćwiczeniowe na rzeczywiste podczas działań praktycznych.

Trafnie wyjaśnia poznawane wiadomości.

Opanował podstawowe wiadomości i umiejętności pozwalające na zrozumienie większości zagadnień z danego przedmiotu.

Trafnie wykorzystuje wiedzę i umiejętności w realizacji zadania praktycznego.

Prawidłowo rozpoznaje, porządkuje, grupuje zdobytą wiedzę i umiejętności.

Dostrzega błędy popełniane przy rozwiązywaniu określonych zadań.

Prawidłowo posługuje się słownictwem zawodowym.

Jest aktywny na zajęciach.


Ocena – stopień

Bardzo dobry – 5

bdb

Opanował wiedzę, umiejętności i nawyki zawodowe warunkujące należyte przygotowanie do zawodu.

Ma poczucie wysokich kwalifikacji zawodowych.

Samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne związane z zawodem.

Potrafi prawidłowo argumentować i dowodzić swoich racji.

Prawidłowo analizuje, wnioskuje i dostrzega związki między wiadomościami teoretycznymi, a umiejętnościami praktycznymi.

Trafnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w rozwiązywaniu problemów praktycznych.

Umie wykorzystać wiadomości z różnych dziedzin podczas rozwiązywania zaistniałych problemów teoretycznych jak i praktycznych w swoim zawodzie.

Przywiązuje dużą wagę do jakości i estetyki wykonywanych zajęć, przestrzegając zasady BHP.

Ocena – stopień

Celujący 6

cel

Posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające, poza program nauczania.

Samodzielnie rozwiązuje problemy związane z zawodem

Analizuje i ocenia podane rozwiązanie.

Trafnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w rozwiązywaniu problemów praktycznych.

Proponuje nowatorskie i twórcze podejście do zagadnienia.

Prawidłowo interpretuje zdobyte wiadomości, planując rozwiązanie praktyczne.

Angażuje się biorąc udział w olimpiadach, konkursach, osiąga sukcesy wewnątrz i pozaszkolne.

Współpracuje z nauczycielem w tworzeniu pomocy dydaktycznych.

Jest zainteresowany zawodem. 

VII. Narzędzia oceniania.


1. Kryteria oceny wypowiedzi ustnejKryterium oceny


Max punktów

Liczba punktów

Zawartość rzeczowa

2


Wyrażanie sądów, uzasadnienie

1


Stosowanie poprawnych określeń technicznych

1


Sposób prezentacji – umiejętność formułowania myśli

1


 


2. Kryteria oceny pracy domowejKryterium oceny


Max punktów

Liczba punktów

Prawidłowe wykonanie

1


Zawartość rzeczowa

2


Wkład pracy

2
3. Kryteria oceny zeszytu przedmiotowego

 


Kryterium oceny


Max punktów

Liczba punktów

Kompletność i systematyczność prowadzenia notatek

2


Sposób udzielania odpowiedzi na pytania, własne przemyślenia

1


Czytelność i estetyka prowadzonych notatek

1


Poprawność wykonywania schematów, szkiców

1
4. Kryteria oceny testów sprawdzianów, kartkówekKryterium oceny testów sprawdzianów, kartkówek, prace pisemne

 

Ocena

Punkty uzyskane w wyniku opanowania zagadnień z zakresu wymagań

K

P

R

D

1

40%
2

41%

55%3

56%

70%4


71%

85%


586%

100%

6

Powyżej 100% 

VIII. Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania.


 

1. Karta samooceny uczniaKarta samooceny uczniaImię i nazwisko ............................................................... Data ...........

 Klasa .............. Przedmiot ...................................

Rodzaj zachowania

Tak

Nie

W tym semestrze pracowałem ( pracowałam) wytrwale i dobrzeTematy lekcji były dla mnie zrozumiałeMiałem trudności w wykonaniu prac domowychDużo czasu poświęcałem na przygotowanie się do lekcjiW przypadku kłopotów mogę liczyć na pomoc nauczycielaPotrafię pracować samodzielnieChętnie odrabiam zadaniaStać mnie na więcejJestem zadowolony z moich ocenBiorę czynny udział na lekcjiDbam o sprzęt w klasieNa lekcjach pracowałem z przyjemnością
 2. Karta ucznia
Klasa ............

Rok szkolny 2000/2003

Imię i nazwisko ucznia .......................................................

Informacje o postępach w nauce i zachowaniu: ...........................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Semestr I

Semestr II

Przedmiot nauczyciel

Stopnie cząstkowe

Ocena semestr

Stopnie cząstkowe


Za prace pisemne i praktyczne

Za odpowiedzi ustne

Za inne prace

zadania

Za prace pisemne i praktyczne

Za odpowiedzi ustne

Za inne prace

zadania

Ocena końcowa

Sukcesy ucznia

Sukcesy ucznia

Umiejętności i zagadnienia wymagające dopracowania


Umiejętności i zagadnienia wymagające dopracowania


Umiejętności i zagadnienia najsłabiej opanowane

Umiejętności i zagadnienia najsłabiej opanowane


Inne uwagi nauczycielaInne uwagi nauczyciela
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA


Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH: BRANŻA ODZIEŻOWA I MECHANICZNA
OPRACOWANY PRZEZ NAUCZYCIELI


 

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO

 

IM DRA JANUSZ KORCZAKA NR 2 W PRZEMYŚLUmgr M. Bryś

mgr M. Kurasz

mgr J. Sokołanko

 

mgr Z. Berestecki

mgr K. Hajduk

mgr T. Kot

mgr J. Samoił

mgr A. Sokołanko

mgr T. Wołczyk