SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Rutynowe zadania administracyjne

Rutynowe zadania administracyjne.

 1. Wykonywanie kopii zapasowej danych i przywracanie danych.
 2. Zmienianie członkostwa grupy.
 3. Sprawdzanie dzienników zdarzeń.
 4. Tworzenie skryptów administracyjnych.
 5. Tworzenie skryptów logowania.
 6. Tworzenie kont użytkowników i grup.
 7. Rozmieszczanie i uaktualnianie oprogramowania.
 8. Instalowanie serwera DHCP.
 9. Instalowanie kontrolera domeny.
 10. Zarządzanie aplikacjami na komputerze lokalnym.
 11. Zdalne zarządzanie aplikacjami.
 12. Zarządzanie replikacją katalogu.
 13. Zadania związane z zarządzaniem dyskami
 14. i woluminami.
 15. Zarządzanie plikami i folderami.
 16. Zarządzanie drukarkami sieciowymi
 17. Zdalne zarządzanie serwerami.
 18. Zarządzanie usługami.
 19. Monitorowanie ruchu w sieci.
 20. Monitorowanie zdarzeń dotyczących zabezpieczeń.
 21. Monitorowanie wydajności serwera.
 22. Resetowanie haseł użytkowników.
 23. Ochrona systemu.
 24. Planowanie zadań.
 25. Konfigurowanie systemu DNS.
 26. Konfigurowanie protokołu TCP/IP.
 27. Ustawianie zabezpieczeń użytkowników i grup.

Opis wybranych zadań administracyjnych.

Instalowanie serwera DHCP.

Aby sieć TCP/IP poprawnie działała, każdy komputer znajdujący się w sieci musi mieć adres IP. Można konfigurować adresy IP ręcznie na każdym komputerze albo zainstalować serwer DHCP, który automatycznie przypisuje dzierżawę adresu IP do każdego komputera klienckiego w sieci. Większość systemów operacyjnych klientów domyślnie szuka dzierżawy adresu IP, więc do zaimplementowania sieci wykorzystującej protokół DHCP nie jest potrzebna żadna konfiguracja na komputerze klienckim.
Zanim serwer DHCP będzie mógł rozpocząć dzierżawienie adresów IP komputerom klienckim, należy utworzyć i uaktywnić zakres. Zakres to przedział dopuszczalnych adresów IP dla sieci.

Instalowanie kontrolera domeny.

Kontrolery domeny udostępniają użytkownikom sieci i komputerom usługę katalogową Active Directory, która magazynuje i replikuje dane katalogu oraz zarządza interakcjami użytkowników z domeną, w tym procesami logowania użytkowników, uwierzytelniania i przeszukiwaniem katalogu. Każda domena musi zawierać co najmniej jeden kontroler domeny. Kontroler domeny instaluje się przez zainstalowanie usługi Active Directory na dowolnym serwerze członkowskim lub autonomicznym.

Monitorowanie ruchu w sieci.

Administrator powinien monitorować ruch
w sieci i wykrywać związane z nim problemy. Za pomocą Monitora sieci można gromadzić informacje o ruchu w sieci wpływającym do karty sieciowej komputera, na którym program jest zainstalowany,
a także o ruchu z niej wypływającym. Monitor sieci umożliwia też analizowanie przechwyconych informacji, diagnozowanie nieprawidłowości wzorców ruchu i opracowywanie strategii zabezpieczających przed występowaniem takich nieprawidłowości w przyszłości.

Planowanie zadań.

Harmonogram zadań umożliwia planowanie uruchamiania poleceń, programów oraz skryptów w określonych terminach. Na przykład utworzony specjalnie skrypt instalujący aktualizacje na stacjach roboczych pracowników można zaplanować tak, aby był uruchamiany wieczorami, kiedy większości pracowników nie ma w pracy.

Tworzenie skryptów administracyjnych 

Za pomocą skryptów logowania można definiować zadania wykonywane zawsze podczas logowania się użytkownika na określony komputer. Skrypty mogą wykonywać polecenia systemowe, ustawiać zmienne środowiskowe i wywoływać inne skrypty lub programy wykonywalne. Systemy operacyjne z rodziny Windows Server 2003 obsługują dwa środowiska skryptów: procesor poleceń uruchamia pliki zawierające polecenia wsadowe,
a Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Script Host) uruchamia pliki zawierające polecenia w języku VBScript (Microsoft Visual Basic Scripting Edition) lub Jscript. Skrypty logowania można tworzyć za pomocą dowolnego edytora tekstów.