SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Administracia systemami

Zajęcia specjalizacyjne
Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.)

I. WPROWADZENIE DO SIECI WINDOWS (16 godz.)

1. Charakterystyka systemów operacyjnych opartych na technologii NT
2. Właściwości serwerów: wielozadaniowość, wielodostępność, wieloprocesorowość
3. Obsługa pamięci w serwerach
4. Usługi terminalowe
5. Rodzaje instalacji serwera: zdalna i nadzorowana
6. System plików NTFS
7. Logowanie do Windows
8. Cechy grupy roboczej
9. Domena, drzewo domen, las domen
10. Cechy domeny i Active Directory
11. Uwierzytelnianie użytkowników i komputerów
12. Kontrolowany dostęp i centralne zarządzanie
13. Jednostki organizacyjne
14. Lokalizowanie informacji i skalowalność

II. ADMINISTROWANIE SYSTEMEM WINDOWS OPARTYM NA TECHNOLOGII NT (11 godz.)

1. Pomoc systemu Windows
2. Rutynowe zadania administracyjne
3. Harmonogram zadań
4. Narzędzia administracyjne – omówienie
5. Dziennik zdarzeń
6. Menadżer zadań
7. Monitor systemu
8. optymalizacja wydajności
9. Zasady zabezpieczeń

III. BEZPIECZEŃSTWO SIECI WINDOWS (31 godz.)

1. Konta użytkowników: lokalne i domenowe
2. Grupy użytkowników
3. Prawa użytkowników
4. Uprawnienia NTFS
5. Uprawnienia do drukarek i innych obiektów
6. Tworzenie nowych kont użytkowników
7. Zarządzanie kontami lokalnymi
8. Zarządzanie kontami domenowymi
9. Profil użytkownika
10. Zasady zabezpieczeń GPO dla domeny i jednostki organizacyjnej
11. Szablony zabezpieczeń
12. Inspekcja dostępu do zasobów systemowych
13. Funkcjonowanie grup użytkowników w systemie Windows
14. Grupy użytkowników w środowisku grupy roboczej
15. Grupy lokalne
16. Grupy użytkowników środowisku domeny
17. Typy i zasięg grup domenowych
18. Wbudowane i przedefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne

IV. ZARZĄDZANIE DANYMI I DOSTĘPEM DO ZASOBÓW W SIECI WINDOWS (26 godz.)

1. Lista kontroli dostępu ACL
2. Uprawnienia NTFS do folderów
3. Uprawnienia NTFS do plików
4. Uprawnienia specjalne NTFS
5. Kompresja danych na partycjach NTFS
6. Przydziały dyskowe
7. Zabezpieczenia danych przy użyciu EFS (Encrypting File System)
8. Uprawnienia do udostępnionych folderów
9. Kombinacja uprawnień NTFS z uprawnieniami do udostępnionych folderów
10. Udziały administratorskie
11. Publikowanie udostępnionych folderów w usłudze Active Direktory
12. System DFS (Distrubuted File System)

V. ZARZĄDZANIE DYSKAMI I WDRAŻANIE ODPORNOŚCI NA USZKODZENIA
W SYSTEMIE WIDNOWS (19 godz.)

1. Typy dysków systemie Windows opartych na technologii NT
2. Partycje na dyskach podstawowych
3. Woluminy na dyskach dynamicznych
4. Zadania związane z zarządzaniem dyskami
5. Ochrona przed awariami zasilania
6. Zasilacze UPS i ich konfiguracja
7. Systemy RAID i ich konfiguracja
8. Archiwizacja i odtwarzanie danych
9. Typy danych kopii zapasowych i ich tworzenie
10. Narzędzia do odzyskiwania systemów i ich konfiguracja

VI. USŁUGI SIECIOWE WINDOWS (23 godz.)

1. Usługa drukowania w systemie Windows
2. Uprawnienia do drukarek
3. Instalowanie i konfigurowanie informacji sieciowych
4. Usługa drukowania w Internecie
5. Omówienie usług terminalowych
6. Licencje terminalowe
7. Instalowanie i konfigurowanie usług terminalowych
8. Konfigurowanie ustawień sesji
9. Instalowanie aplikacji na serwerze terminalowym
10. Charakterystyka usług terminalowych
11. Przyłączenie do Intrenetu
12. Translacja adresów
13. Serwery Proxy
14. Zapora Sieciowa Proxy
15. Serwery Web

VII. INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS (25 godz.)

1. Przygotowanie i instalacja serwera Windows z płyty
2. Aktualizacja serwera Windows
3. Ręczna instalacja sieciowa serwera Windows
4. Nie nadzorowana instalacja z wykorzystaniem kreatora Setup Manager
5. Instalacja z wykorzystaniem obrazu dysku
6. Zdalna instalacja z wykorzystaniem usługi RIS
7. Instalacja i konfiguracja serwera plików
8. Instalacja i konfiguracja serwera wydruku
9. Instalacja i konfiguracja serwera aplikacji
10. Instalacja i konfiguracja serwera sieci Web
11. Konfiguracja kontrolera domeny
12. Konfiguracja serwera DNS
13. Konfiguracja serwera WINS
14. Konfiguracja serwera DHCP

VIII. INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU LINUX (23 godz.)

1. Przypomnienie podstawowych informacji o systemach Linux
2. Operacje na plikach i katalogach w systemie Linux
3. Zarządzanie uprawnieniami do plików i katalogów
4. Praca w sieci systemu Linux
5. Podstawowe czynności administracyjne w systemie Linux
6. Systemy plików w Linux i ich tworzenie
7. Instalacja systemu Linux
8. Start systemu Linux
9. Konfiguracja karty sieciowej
10. Konfiguracja protokołu TCP/IP
11. Moduły jądra systemu Linux
12. Konfiguracja i kompilacja jądra
13. Aktualizacja systemu
14. Zarządzanie pakietami instalacyjnymi systemu Linux

IX. USŁUGI SIECIOWE SYSTEMU LINUX (35 godz.)

1. Konfiguracja demonów sieciowych
2. Telnet – konfiguracja i obsługa w Linux
3. FTP – konfiguracja i obsługa w Linux
4. Usługi poczty POP i SMTP – konfiguracja i obsługa w Linux
5. HTTP w Linux
6. Kontrola dostępu do usługi Idend
7. DNS – konfiguracja w systemie Linux
8. Samba – konfiguracja i obsługa
9. Współpraca systemu Linux z siecią Windows
10. Współpraca systemu Linux z Windows
11. Konfiguracja dostępu do Internetu w systemie Linux
12. Konfiguracja portów i urządzeń dostępu do Internetu
13. Konfiguracja przerwań i urządzeń
14. Instalacja i konfiguracja drukarki sieciowej
15. System Ipd – konfigurowanie i kontrolowanie
16. Xterminale
17. Konfiguracja i podłączenie Xterminali
18. Testowanie połączeń

X. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W SYSTEMIE LINUX (10 godz. )

1. Bezpieczeństwo systemu Linux
2. Logi systemowe
3. Wirusy komputerowe
4. Konfigurowanie zapory sieciowej Firewall
5. Narzędzia wspomagające nadzór sieci
6. Zapobieganie włamaniom
7. Szyfrowanie danych
8. Prywatne kanały danych

XI. WPROWADZENIE DO SYSTEMU NETWARE (10 godz.)

1. Wprowadzenie do systemu NetWare
2. Zakres obowiązków administratora sieci
3. Zasoby i usługi sieciowe
4. Usługi katalogowe DNS i eDirectory
5. Rodzaje i nazewnictwo obiektów
6. Instalacja i konfigurowanie oprogramowania użytkownika Novell

XII.ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM UZYTKOWNIKÓW DO SIECIE NETWARE (15
godz.)

1. Tworzenie i modyfikacji obiektów typu User
2. Funkcje obiektu typu User
3. Licencje użytkowników NetWare
4. Rodzaje zabezpieczeń sieciowych systemu NetWare
5. Konfigurowanie i weryfikowanie zabezpieczeń procedury logowania
6. Konta użytkowników
7. Konfigurowanie i weryfikowanie ograniczeń kont
8. Skrypty logowania
9. Polecenia i zmienne stosowanie w skryptach logowania
10. Tworzenie kontenerowego skryptu logowania
11. Tworzenie profilowego skryptu logowania

XIII.ZARZĄDZANIE ZABEZPIECZENIAMI SYSTEMU PLIKÓW I NDS W NETWARE (17
GODZ.)

1.System plików Nowell i NetWare
2. Narzędzia do zarządzania systemu plików
3. Charakterystyka woluminu NetWare
4. Zasady działania zabezpieczeń systemu plików
5. Planowanie uprawnień do katalogów i plików
6. Prawa do systemu plików, dysponenci praw, dziedziczenie praw
7. Zarządzanie atrybutami katalogów i plików
8. Blokowanie uprawnień dziedziczonych
9. Zarządzanie plikami i katalogami
10. Filtry IRF
11. Atrybuty katalogów i plików
12. Wykonywanie operacji na plikach w systemie Nowell
13. Dostęp do obiektów NDS: dysponenci obiektów, prawa do obiektów, prawa do cech
14. Prawa nadawane do obiektów NDS
15. Blokowanie uprawnień dziedziczonych
16. Prawa efektywne
17. konfigurowanie kompresji plików

XIV. DRUKOWANIE W SYSTEMIE NETWARE (5 godz.)

1. Konfiguracja usługi NDPS
2. Konfiguracja agenta drukowania
3. Menadżer NDPS
4. Zarządzanie drukowaniem za pomocą usługi NDPS
5. Instalowanie i zarządzanie usługami sprint

XV. ZARZĄDZANIE APLIKACJAMI I STACJAMI ROBOCZYMI ZA POMOCĄ Z.E.N. WORKS
(8 godz.)

1. Elementy i narzędzia oprogramowania Z.E.N Works
2. Obiekty typu application
3. Szablon obiektu
4. Harmonogram prac Z.E.N Works
5. Obiekty typu Policy Package
6. Rodzaje założeń Z.E.N Works
7. Rejestrowanie i import stacji roboczej
8. Zdalna kontrola stacji roboczej

XVI. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI W ŚRODOWISKU WIELOKONTEKSTOWYM (5 godz.)

1. Wpływ struktury drzewa NDS na administrowanie siecią
2. Planowanie NDS
3. Udostępnianie zasobów w drzewie NDS
4. Tworzenie obiektów typu Group o zasięgu globalnym
5. Konfigurowanie dostępu do zasobów w innym kontenerze

XVII. INSTALOWANIE SYSTEMU NETWARE (6 godz.)

1. Instalacja serwera systemu NetWare
2. Konfiguracja serwera systemu NetWare
3. Konsola serwera
4. Moduły NLM

XVIII. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAWODZIE (41 godz.)

1. Analiza lokalnego rynku pracy
2. Struktura lokalnych firm usługowych branży informatycznej.
3. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw.
4. Organizacja pracy.
5. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie.
6. Ubezpieczenia społeczne.
7. Organizacja i przebieg działalności usługowej.
8. Rodzaj, zakres i miejsce działalności usługowej w branży informatycznej.
9. Formalności związane z podejmowaniem działalności gospodarczej.
10. Dokumenty obowiązujące przy rejestracji działalności gospodarczej.
11. Instytucje w regionie (Sąd Rejestrowy, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, ZUS i
inne) ich rola w procesie legalizacji działalności gospodarczej.
12. Ubezpieczenia gospodarcze.
13. Biznesplan firmy.
14. Plan marketingowy.
15. Kształtowanie wizerunku firmy.
16. Certyfikaty jakości.
17. Oferta przetargowa.

XIX. FINANSOWANIE, ROZLICZANIE I EWIDENCJONOWANIE DZIAŁALNOŚCI
USŁUGOWEJ W BRANŻY INFORMATYCZNEJ (34 godz.)

1. Kapituły własne i obce firmy usługowej.
2. Źródła przychodów z działalności usługowej.
3. Koszty uruchomienia działalności usługowej w branży informatycznej.
4. Kalkulacja kosztów i ceny sprzedaży.
5. Wyniki finansowy firmy.
6. Zakładanie rachunku bankowego.
7. Rozliczanie gotówkowe.
8. Rozliczenie bezgotówkowe i ich formy.
9. Rozliczenia publiczno-prawne: opodatkowanie dochodów, podatek od towarów i
usług, rozliczenie z tytułu ubezpieczeń, podatki i opłaty lokalne.
10. Prowadzenie dokumentacji księgowej.
11. Uproszczone formy opodatkowane działalności gospodarczej.