SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

cele

 


312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14

Nr lekcji

l.g.

Temat lekcji

Cele i umiejętności nabyte w procesie kształcenia

1

1

Zajęcia organizacyjne, zapoznanie z programem nauczania, kryteriami oceniania i sposobami sprawdzania wiadomości

2-17

16

Budowanie modelowej sieci komputerowej
w oparciu o serwer pracujący w systemie Linux Debian

 

9

Wprowadzenie do sieci Windows

18-19

2

Charakterystyka systemów Windows opartych o technologię NT

Zna historię ewolucji systemów operacyjnych Windows opartych o technologię NT

20-23

4

Instalacja zdalna i nienadzorowana w systemach Windows

Potrafi przeprowadzi instalację nienadzorowaną i zdalną. Potrafi wykona skrypty instalacyjne oraz integrować system Windows ze sterownikami

24

1

Logowanie lokalne i do domeny w systemach Windows

Potrafi wybierać pomiędzy logowaniem lokalnym a logowaniem do domeny. Zna różnice z tego faktu wynikające w uprawnieniach użytkownika

25

1

Cechy grupy roboczej, domeny w stylu NT i domeny Active Directory

Zna i potrafi wyjaśni pojęcia grupy roboczej, domeny NT, AD, drzewo, las domen, uwierzytelnianie użytkowników i komputerów

26

1

Uwierzytelnianie użytkowników i komputerów w domenie

Potrafi skonfigurować system Windows do logowania się w domenie

 

9

Administrowanie systemem Windows opartym na technologii NT

27

1

Planowanie zadań w harmonogramie zadań

Potrafi zarządza harmonogramem zadań w Windows

28

1

Korzystanie z narzędzi administracyjnych

Zna podstawowe narzędzia administracyjne dostępne m.in. w programie gpedit.msc

29

1

Posługiwanie się panelem sterowania

Potrafi biegle korzysta z panelu sterowania

30

1

Zarządzanie komputerem za pomocą konsoli

Potrafi korzystać z konsoli mmc do zarządzania komputerem

31

1

Przeglądanie właściwości systemu i informacji o systemie

Potrafi korzystać z właściwości komputera i zaawansowanych opcji uruchamiania. Potrafi instalować i odinstalować sterowniki urządzeń

32

1

Korzystanie z menedżera zadań, monitora systemu i dziennika zadań

Zna zasady korzystania z menedżera zadań, potrafi kontrolować procesy  i zajętość procesora

33

1

Zarządzanie drukarkami, dyskami i udostępnionymi folderami

Potrafi zarządzać drukarkami oraz udostępnionymi folderami

34

1

Wykonywanie i odzyskiwanie kopii zapasowych

Potrafi utworzy kopie zapasowe za pomocą wbudowanych narzędzi Windows oraz za pomocą zewnętrznych aplikacji

35

1

Stosowanie zabezpieczeń lokalnych

Potrafi wskazać i zastosować zabezpieczenia lokalne w Windows

 

18

Bezpieczeństwo sieci Windows

36

1

Określanie roli i znaczenia różnych typów kont użytkowników i grup

Potrafi zaplanować typy użytkowników i grup w zależności od potrzeb

37

1

Identyfikowanie praw użytkownika i grupy

Zna sposoby identyfikacji uprawnień użytkowników i grup

38

1

Charakteryzowanie uprawnień do plików, do folderów, do drukarek i innych obiektów

Potrafi scharakteryzować uprawnienia do plików, folderów i innych obiektów. Potrafi ustawić odpowiednie uprawnienia do poszczególnych obiektów

39

1

Tworzenie i konfigurowanie lokalnych kont użytkowników

Potrafi utworzyć lokalne konta użytkowników oraz przydzielać im odpowiednie uprawnienia

40

1

Tworzenie i konfigurowanie domenowych kont użytkowników

Potrafi utworzyć domenowe konta użytkowników oraz przydzielać im odpowiednie uprawnienia

41

1

Charakteryzowanie profili użytkownika

Potrafi scharakteryzować pojęcie profilu, zna rodzaje profilów i potrafi nimi zarządzać

42-43

2

Tworzenie profilu wędrującego i obowiązkowego

Potrafi utworzy profil wędrujący i obowiązkowy. Zna zasady obowiązywania różnego typu profili

44

1

Tworzenie i konfigurowanie grup lokalnych

Potrafi zarządzać lokalnymi grupami użytkowników

45

1

Identyfikowanie grup domenowych

Potrafi zarządzać domenowymi grupami użytkowników

46

1

Tworzenie i konfigurowanie grup domenowych

Potrafi zarządzać domenowymi grupami użytkowników

47

1

Zabezpieczanie hasłem pulpitów i usług

Potrafi efektywnie zabezpieczyć zasoby oraz usługi za pomocą hasła

48

1

Konfigurowanie inspekcji dostępu do zasobów

Zna zasady konfigurowania inspekcji

49-53

5

Zabezpieczanie pulpitów i usług przy wykorzystaniu zasad zabezpieczeń GPO (Group Policy Object)

Potrafi wykorzysta narzędzie GPO do zarządzania komputerem

 

14

Zarządzanie danymi i dostępem do zasobów w sieci Windows

54-55

2

Przydzielanie uprawnień NTFS do folderów i plików.

Potrafi korzysta z uprawnień oferowanych przez system plików NTFS

56-57

2

Wykorzystywanie specjalnych uprawnień NTFS.

Zna zasady korzystania ze specjalnych uprawnie systemu plików NTFS

58-59

2

Stosowanie kompresji i szyfrowania danych.

Potrafi zastosować wbudowane mechanizmy szyfrowania i kompresji danych

60-61

2

Konfigurowanie przydziałów dyskowych.

Zna zasady tworzenia i konfiguracji przydziałów dyskowych

62-63

2

Tworzenie udostępnionych folderów.

Potrafi tworzyć i udostępniać foldery w sieci lokalnej

64-65

2

Uzyskiwanie dostępu do folderów w sieci.

Potrafi korzystać z udostępnionych folderów w sieci lokalnej

66-67

2

Publikowanie udostępnionych folderów.

Potrafi publikować foldery w sieci lokalnej

 

12

Zarządzanie dyskami i wdrażanie odporności na uszkodzenia w systemie Windows

68

1

Tworzenie partycji na dyskach podstawowych

Tworzenie i zarządzanie partycjami na dyskach twardych

69

1

Tworzenie woluminów na dyskach dynamicznych

Tworzenie woluminów na dyskach dynamicznych

70

1

Zarządzanie dyskami

Zarządzanie dyskami

71

1

Konfigurowanie zasilacza UPS

Zabezpieczenie systemu komputerowego przed awariami, stosowanie oprogramowania zarządzającego zasilaczami UPS

72

1

Konfigurowanie systemów RAID

Poznanie zasady funkcjonowania urządzeń RAID

73-76

4

Archiwizowanie i odtwarzanie danych

Poznanie rodzajów archiwizacji danych

77-79

3

Używanie narzędzi do odzyskiwania systemu

Przegląd narzędzi do odzyskiwania systemu operacyjnego po awarii

 

14

Usługi sieciowe Windows

80

1

Instalowanie i konfigurowanie drukarki sieciowej

Konfigurowanie usługi drukowania, udostępnianie drukarek, kolejka

81

1

Konfigurowanie usługi drukowania w sieci

Drukarki sieciowe, korzystanie i konfigurowanie

82

1

Instalowanie i konfigurowanie usług terminalowych

Poznanie możliwości wykorzystania usług terminalowych

83

1

Instalowanie aplikacji na serwerze terminalowym

Instalacja aplikacji na serwerze terminalowym

84-93

10

Charakteryzowanie usług internetowych

Przegląd usług internetowych na serwerze, zapoznanie się z usługą Proxy i webserver

 

20

Instalacja i konfiguracja serwera Windows

94-103

10

Instalowanie systemu Windows 2003 Server SBS

Potrafi zainstalować system operacyjny SBS Windows 2003

104-105

2

Wykonywanie uaktualnienia systemu Windows

Potrafi wykonać odpowiednie aktualizacje do systemu

106-113

8

Instalowanie i konfigurowanie serwerów IIS, WWW, DNS, DHCP, WINS, FTP

Potrafi zarządzać podstawowymi usługami systemu serwerowego SBS Windows 2003 Server

 

15

Działalność usługowa w zawodzie

114-115

2

Sporządzanie mapy firm informatycznych na rynku lokalnym

Potrafi wyselekcjonować firmy w branży informatycznej na lokalnym terenie

116

1

Wybieranie formy organizacyjno – prawnej własnej firmy

Zna podstawowe formy działalności gospodarczej

117-118

2

Sporządzanie umów o prace i umów zlecenia / o dzieło

Potrafi sporządzić typowe dokumenty za pomocą ogólnie dostępnych programów komputerowych

119-120

2

Lista płac pracowników – obliczanie wynagrodzenia

Potrafi sporządzić typowe dokumenty za pomocą ogólnie dostępnych programów komputerowych

121

1

Prowadzenie akt osobowych pracowników

Zna zasady prowadzenia akt osobowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne

122

1

Zakładamy działalność gospodarczą – wypełnianie wniosków i formularzy

Potrafi wypełniać formularze związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

123-127

5

Zapoznanie się z oprogramowaniem do prowadzenia rozliczeń z ZUS

Potrafi obsługiwać Program Płatnika do prowadzenia rozliczeń z ZUS

128

1

Sporządzanie biznesplanu firmy

Potrafi sporządzić biznesplan w oparciu o podstawowe dane dotyczące planowanej działalności gospodarczej

 

15

Finansowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie działalności usługowej w branży informatycznej

129

1

Określenie zasobów finansowych, planowanie źródeł i wydatków

Potrafi zaplanować realne możliwości finansowe w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej

130-131

2

Porównanie kosztów kredytów w różnych bankach

Potrafi wyszukać i zestawić koszty związane z udzieleniem kredytu na działalność gospodarczą w różnych bankach

132-133

2

Kalkulowanie kosztów i cen sprzedaży

Zna zasady poprawnej, optymalnej kalkulacji cen detalicznych towarów i usług w branży informatycznej

134-135

2

Wypełnianie wniosków: o kredyt, o otwarcie rachunku

Zna zasady poprawnego wypełniania różnorodnych wniosków kredytowych, bankowych i innych

136-140

6

Prowadzenie księgowości w formie elektronicznej

Zna zasady komputerowego prowadzenia księgowości w firmie

141-142

2

Wystawianie dokumentów: zamówienia, rachunku, faktury VAT

Potrafi wykorzystać typowe programy komputerowe do wystawiania różnorodnych dokumentów finansowych

 

25

Zajęcia przygotowawcze do egzaminu zawodowego

143-168

25

Uzupełnienie wiadomości z zakresu zajęć specjalizacyjnych ASSO

Przygotowanie do egzaminu zawodowego

Zajęcia przygotowawcze pod kątem nowej formuły zdawania egzaminu zawodowego, uzupełnienie i powtórzenie wiadomości z tematyki objętej egzaminem

Razem: 168 godzin ćwiczeń.


Lista wymagań na poszczególne oceny z przedmiotu Specjalizacja ASSO_IV

 

Rozdziały

Ocena

Wymagania

Budowanie modelowej sieci komputerowej
w oparciu o serwer pracujący w systemie Linux Debian

dopuszczający

Potrafi z pomocą nauczyciela zainstalować system Linux Debian z płyty CD, zna rozmieszczenie podstawowych plików konfiguracyjnych, potrafi startować i zatrzymywać usługi systemowe

dostateczny

Potrafi zainstalować i skonfigurować podstawowe usługi sieciowe, umie instalować oprogramowanie, potrafi uruchomić prosty router oferujący  dostęp do Internetu z sieci prywatnej

dobry

Potrafi zainstalować system z internetowych serwerów poprzez FTP lub WWW. Potrafi zarządzać usługami sieciowymi za pomocą wbudowanych narzędzi administracyjnych

bardzo dobry

Potrafi uruchomić i skonfigurować serwery DHCP, DNS, FTP, WWW, SSH, SMB. Zna składnię plików konfiguracyjnych. Potrafi pisać skrypty do zarządzania zaporą firewall.

celujący

Biegle porusza się w środowisku tekstowych i graficznym, Potrafi zarządzać użytkownikami i grupami. Potrafi wykorzystać SO do emulacji kontrolera domeny w stylu NT, Potrafi wykonywać zadania administracyjne zdalnie. Potrafi uruchomić i administrować serwerem pocztowym.

Wprowadzenie do sieci Windows

dopuszczający

Potrafi przeprowadzić instalację systemu Windows z rodziny NT w sposób standardowy, zna różnice związane z logowaniem lokalnym a logowaniem do domeny, zna różne typy domen

dostateczny

Potrafi skonfigurować komputer do logowania się w domenie

dobry

Zna podstawowe różnice pomiędzy domeną w stylu NT a Active Directory. Potrafi skorzystać z programu Identyfikacja Sieciowa celem dołączenia komputera do domeny

bardzo dobry

Potrafi zaplanować i wykonać instalację nienadzorowaną

celujący

Potrafi zaplanować i wykonać integrację sterowników niestandardowego sprzętu z płytą instalacyjną systemu Windows, potrafi przeprowadzić instalację zdalną

Administrowanie systemem Windows opartym na technologii NT

dopuszczający

Potrafi skorzystać z podstawowych funkcji programów administracyjnych zawartych w panelu sterowania

dostateczny

Zna podstawowe zadania administracyjne dostępne w programie gpedit.msc, potrafi zarządzać sterownikami urządzeń w menadżerze urządzeń

dobry

Potrafi korzystać z harmonogramu zadań, monitora systemu oraz dziennika zadań, potrafi zarządzać udostępnionymi udziałami i drukarkami

bardzo dobry

Potrafi tworzyć i zarządzać kopiami zapasowymi, wykonywać kopie zapasowe za pomocą wbudowanych narzędzi oraz specjalistycznych programów narzędziowych

celujący

Potrafi identyfikować  procesy uruchamiane w systemie za pomocą menedżera zadań, zna zasady odzyskiwania kopii zapasowych, potrafi przeprowadzić kompleksową archiwizację całej zawartości dysku przy użyciu programów narzędziowych

Bezpieczeństwo sieci Windows

dopuszczający

Potrafi tworzyć konta użytkowników lokalnych i domenowych

dostateczny

Potrafi tworzyć grupy użytkowników lokalnych, domenowych, zna pojęcie profil użytkownika, potrafi utworzyć profil wędrujący

dobry

 

bardzo dobry

Potrafi zarządzać uprawnieniami do konta lokalnego i domenowego, potrafi utworzyć profil wędrujący i obowiązkowy

celujący

Biegle zarządza kontami lokalnymi i domenowymi

Zarządzanie danymi i dostępem do zasobów w sieci Windows

dopuszczający

Potrafi scharakteryzować rodzaje uprawnień NTFS, potrafi udostępnić folder w sieci

dostateczny

Potrafi skorzystać z różnych uprawnień NTFS, potrafi udostępniać foldery w sieci

dobry

Potrafi szyfrować dane i używać kompresji danych

bardzo dobry

Potrafi zaplanować model serwera udostępniającego foldery z różnym poziomem dostępu, potrafi tworzyć udziały administratorskie

celujący

Biegle opanował zagadnienia uprawnień NTFS i potrafi stosować listy kontroli dostępu ACL

Zarządzanie dyskami i wdrażanie odporności na uszkodzenia w systemie Windows

dopuszczający

Potrafi tworzyć partycje NTFS na dyskach twardych

dostateczny

Potrafi wykorzystywać narzędzia dyskowe do repartycjonowania dysku twardego

dobry

Zna programy do destrukcyjnego i niedestrukcyjnego podziału dysków. Potrafi tworzyć i odtwarzać kopie zapasowe systemu

bardzo dobry

Potrafi zarządzać oprogramowaniem sterującym pracą zasilacza UPS. Potrafi wykorzystywać zewnętrzne programy narzędziowe do archiwizacji i przywracania systemu operacyjnego

celujący

Potrafi scharakteryzować systemy RAID. Potrafi omówić odporność na uszkodzenia przy pomocy systemów RAID. Potrafi przygotować własne rozwiązania w dziedzinie archiwizacji i zabezpieczania systemu przed awariami

Usługi sieciowe Windows

dopuszczający

Potrafi zainstalować drukarkę sieciową i udostępnić ja w sieci lokalnej

dostateczny

Potrafi skonfigurować drukarkę z modułem LAN do drukowania w sieci

dobry

Potrafi zarządzać usługą udostępniania drukarki oraz programem narzędziowym do drukowania w sieci

bardzo dobry

Potrafi zainstalować usługę serwera terminali oraz zainstalować oprogramowanie na serwerze terminali

celujący

Potrafi scharakteryzować podstawowe serwery internetowe dostępne na serwerze SBS (webserwer oraz webproxy), potrafi biegle zarządzać usługami

Instalacja i konfiguracja serwera Windows

dopuszczający

Potrafi z pomocą nauczyciela zainstalować SBS Windows Serwer 2003

dostateczny

Potrafi wykonać instalację i aktualizację systemu serwerowego

dobry

Potrafi zarządzać podstawowymi usługami serwerowymi

bardzo dobry

Potrafi zarządzać usługami serwerowymi w sposób zaawansowany. Potrafi wykorzystać SBS Serwer 2003 w zakresie zarządzania komputerami klienckimi

celujący

Potrafi scharakteryzować i wdrażać rozwiązania przekazane szkole w ramach projektu Pracownie Internetowe dla szkół. Potrafi administrować szkolną pracownią komputerową w oparciu o serwer SBS

Działalność usługowa w zawodzie

dopuszczający

Zna podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej i usługowej

 

dostateczny

Potrafi sporządzić podstawowe dokumenty związane z działalnością i obrotem handlowym

 

dobry

Zna zasady wypełniania komputerowo dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i handlowej

 

bardzo dobry

Potrafi samodzielnie sporządzić biznesplan, potrafi obsługiwać Program Płatnika

 

celujący

Biegle obsługuje Program Płatnika zwłaszcza w zakresie przekazu elektronicznego i inne programy specjalistyczne

Finansowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie działalności usługowej w branży informatycznej

dopuszczający

Zna podstawowe pojęcia związane z rozliczeniami i ewidencją działalności gospodarczej

 

dostateczny

Potrafi wypełnić wnioski kredytowe i rejestracyjne

 

dobry

Zna podstawowe zasady księgowości i ewidencjonowania towarów

 

bardzo dobry

Potrafi wykorzystać komputerowe programy do prowadzenia księgowości komputerowej

 

celujący

Potrafi kompleksowo zarządzać własną działalnością gospodarczą w zakresie działalności handlowo – usługowej w branży informatycznej

 

 

 
Zajęcia specjalizacyjne – systemy zarządzania bazami danych
 
Szczegółowe cele kształcenia
W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć:

dokonać analizy potrzeb i wymagań użytkowników baz danych,
zastosować dostępne oprogramowanie do wykonywania zadań,
określić schemat relacyjnej bazy danych,
zmodyfikować projekty baz danych,
określić zbiór danych przyszłej bazy danych,
określić zależności pomiędzy poszczególnymi grupami danych,
zaprojektować pośredni model danych,
określić obiekty bazy danych,
dokonać kontroli poprawności wprowadzanych informacji,
określić klucze dla każdej tabeli,
dokonać wyboru pól do indeksowania,
zastosować relacje do połączenia tabel,
dobrać dane do testowania struktury projektu bazy,
zmodyfikować strukturę relacji bazy danych,
zaprojektować interfejs użytkownika,
zaplanować podział aplikacji na części funkcjonalne,
zaprojektować zapytania do efektywnego posługiwania się aplikacją,
zastosować języki programowania do budowy zapytań,
zaprojektować formularze aplikacji,
zaprogramować formularze używając języka programowania,
zaprojektować właściwą kolejność zdarzeń,
zaprojektować raporty,
zaprogramować raporty używając języka programowania,
zastosować funkcje do obliczeń i analiz w raportach i formularzach,
zastosować    podprogramy    testujące    poszczególne    fragmenty aplikacji,
zaplanować dodatkowe funkcje upraszczające obsługę aplikacji,
zastosować języki programowania podczas projektowania,
zastosować mechanizmy wychwytywania błędów w aplikacjach,
zastosować    transakcje,    operacje    księgowania    i    archiwizacji transakcji,
zastosować i zoptymalizować projekty baz danych,
nadać uprawnienia do bazy danych użytkownikom indywidualnym i grupom użytkowników,
określić zasady dostępu do danych,
skompaktować bazę danych, utworzyć kopie bazy danych (backup),
udostępnić bazę danych w Internecie,
wyjaśnić podstawowe pojęcia i mechanizmy gospodarki rynkowej,
dokonać     wyboru     formy     organizacyjno-prawnej     tworzonego przedsiębiorstwa,
zastosować  procedury  związane  z  podejmowaniem  działalności gospodarczej,
sporządzić    dokumenty    niezbędne    do    podjęcia    działalności gospodarczej
i zorganizować własną firmę,
sporządzić dokumenty księgowe,
sporządzić umowy stosowane w działalności gospodarczej,
sporządzić       deklaracje        podatkowe,     ubezpieczeniowe i rozliczeniowe,
skalkulować cenę wytworzonych produktów i usług,
zastosować Kodeks Pracy i obowiązujące przepisy prawa,
posłużyć   się   angielską   terminologią   z   zakresu   problematyki zawodowej.
 
Materiał nauczania
Analiza potrzeb użytkownika. Projektowanie struktury bazy danych
Analiza potrzeb użytkowników systemu. Funkcje systemu. Fizyczna organizacja danych
w bazie. Schematy tabel. Normalizacja bazy danych, postacie normalne.
Ćwiczenia
Wykonywanie modelu bazy danych.
Analizowanie funkcji bazy danych.
Grupowanie danych według tematyki i częstości użycia.
Projektowanie struktury bazy danych.
Określanie kluczy podstawowych i obcych dla tabel.
Projektowanie schematu relacyjnej bazy danych.
 
Tworzenie interfejsu użytkownika
Obiekty aplikacji. Metody wyszukiwania informacji w bazie danych, Aktualizacja danych. Elementy aplikacji: formularze i raporty. Automatyzacja zadań. Zasady projektowania panelu sterowania aplikacją. Ustawienia startowe aplikacji. Testowanie aplikacji.
Ćwiczenia
Analizowanie funkcji bazy danych dotyczącej biblioteki szkolnej.
Tworzenie obiektów aplikacji przy użyciu języka programowania.
Definiowanie zapytań ułatwiających dostęp do określonych danych.
Tworzenie     i      uruchamianie     zapytań      przy     użyciu     języka programowania.
Programowanie    formularzy    do    przeglądania    i    wyszukiwania informacji.
Programowanie formularzy do aktualizacji danych.
Programowanie okien komunikatów.
Projektowanie raportów z wykorzystaniem filtrowania, grupowania i podsumowywania informacji.
Tworzenie głównego ekranu aplikacji.
Konstruowanie paska menu użytkownika i paska narzędzi.
Testowanie poprawności działania aplikacji.
 
Zabezpieczanie dostępu do danych
Konta grupy roboczej i użytkownika. Uprawnienia użytkowników oraz grup użytkowników do bazy danych. Metody zabezpieczeń bazy danych. Transakcje. Replikacja obiektów. Metody publikowania danych w Internecie.
Ćwiczenia
Tworzenie konta grupy roboczej.
Tworzenie konta użytkownika.
Umieszczanie użytkowników w grupach.
Przypisywanie uprawnień użytkowników oraz grup do bazy danych.
Usuwanie kont indywidualnych.
Usuwanie konta grupy.
Sporządzanie wykazu użytkowników.
Tworzenie nowego administratora bazy danych.
Zabezpieczanie bazy danych hasłem.
Tworzenie transakcji.
Kompaktowanie bazy danych.
Zabezpieczanie bazy danych szyfrem.
Tworzenie replik.
Konwertowanie danych.
Działalność usługowa w zawodzie
Analiza lokalnego rynku pracy. Struktura lokalnych firm usługowych branży informatycznej. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Organizacja pracy. Zatrudnienie
w przedsiębiorstwie. Ubezpieczenia społeczne. Organizacja i przebieg działalności usługowej. Rodzaj, zakres i miejsce działalności usługowej w branży informatycznej. Formalności związane z podejmowaniem działalności gospodarczej. Dokumenty obowiązujące przy rejestracji działalności gospodarczej. Instytucje w regionie (Sąd Rejestrowy, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, ZUS, banki i inne) i ich rola w procesie legalizacji działalności gospodarczej. Ubezpieczenia gospodarcza, Bizneaplan firmy. Plan marketingowy. Kształtowanie wizerunku firmy. Certyfikaty jakości. Oferta przetargowa.
Ćwiczenia
Sporządzanie mapy firm informatycznych na lokalnym rynku pracy.
Analizowanie    otrzymanych    wyników   badania   zapotrzebowania na produkty i usługi informatyczne.
Wybieranie formy organizacyjno-prawnej własnej firmy.
Sporządzanie umowy o pracę i umowy zlecenia.
Sporządzanie listy płac pracowników - obliczanie wynagrodzenia.
Prowadzenie akt osobowych.
Wypełnianie    formularza     zgłoszenia     działalności     gospodarczej do urzędu gminy lub miasta.
Wypełnianie  wniosku  o  nadanie   numeru   identyfikacji jednostek gospodarki narodowej REGON.
Wypełnianie wniosku o nadanie numeru identyfikacji podatkowej N1P.
Zgłoszenie obowiązku podatkowego w urzędzie skarbowym.
Wypełnianie deklaracji zgłoszeniowej i rozliczeniowej do ZUS.
Sporządzanie biznesplanu własnej firmy.

 
Finansowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie działalności usługowej w branży informatycznej
Kapitały własne i obce firmy usługowej. Źródła przychodów z działalności usługowej. Koszty uruchomienia działalności usługowej w branży informatycznej. Kalkulacja kosztów i ceny sprzedaży Wynik finansowy firmy. Kredyty. Zakładanie rachunku bankowego. Rozliczenia gotówkowe. Rozliczenia bezgotówkowe i ich formy. Rozliczenia publiczno-prawne: opodatkowanie dochodów, podatek od towarów i usług, rozliczenia z tytułu ubezpieczeń, podatki i opłaty lokalne. Prowadzenie dokumentacji księgowej. Uproszczone formy opodatkowania działalności gospodarczej.
Ćwiczenia
Ustalanie struktury majątku firmy.
Określanie    zasobów    finansowych    i    osobowych    potrzebnych  do prowadzenia działalności gospodarczej.
Planowanie wydatków związanych z uruchomieniem firmy.
Planowanie źródeł pozyskania zasobów obcych.
Wypełnianie prostego wniosku kredytowego.
Porównywanie kosztów zaciągnięcia kredytu w różnych bankach.
Kalkulowanie kosztów produktów i usług.
Kalkulowanie ceny sprzedaży.
Ustalanie wyniku finansowego.
Obliczanie wskaźników rentowności,
Wypełnianie wniosku o otwarcie rachunku bankowego.
Wypełnianie przelewu, czeku i weksla.
Wystawianie zamówienia, rachunku, faktury VAT.
Prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych.
Wypełnianie deklaracji podatkowych.
Obliczanie obciążeń z tytułu wynagrodzeń na podstawie listy płac.


 

Uwagi o realizacji 

Podczas realizacji zajęć specjalizacyjnych Systemy zarządzania bazami danych, należy wykorzystać wiadomości i umiejętności nabyte przez uczniów w trakcie realizacji programu przedmiotu Oprogramowanie Biurowa. W ramach specjalizacji uczniowie utrwalają, systematyzują i rozwijają umiejętności prawidłowego projektowania baz danych
i programowania aplikacji oraz uczą się dostosowywać bazy danych do pracy w sieci komputerowej i zarządzać dostępem do nich. W procesie kształcenia proponuje się stosować następujące metody nauczania: wykład informacyjny i problemowy, pokaz z objaśnieniem, metodę przewodniego tekstu, metodę projektów i ćwiczenia praktyczne. Ćwiczenia należy dostosować do posiadanego wyposażenia pracowni komputerowej i oprogramowania. Język programowania, wykorzystywany do tworzenia aplikacji, powinien zostać określony przez nauczyciela prowadzącego zajęcia i dostosowany do wyposażenia pracowni. Najpopularniejszym oprogramowaniem dostępnym w większości szkół jest MS Access w pakiecie MS Office, który umożliwia tworzenie baz danych z wykorzystaniem języka SOŁ oraz kodu VBA, W pakiecie tym mamy do dyspozycji, w zależności od wersji Accesaa, model DAO lub ADO i DDI Wskazane jest wykorzystanie systemów: ORACLE, Microsoft SQL Server lub innych systemów zarządzania bazami danych. Coraz większe możliwości w zarządzaniu i tworzeniu baz stwarzają dostępne nieodpłatnie programy PostgreSOL i MySOL Ćwiczenia z zakresu SQL można realizować za pomocą innych, popularnych
i profesjonalnych systemów dostępnych w Internacie: OPENOFFICE, InterBase firmy Inprise (Borland) oraz DB2 firmy !BM. Należy przewidzieć kilka ćwiczeń obejmujących instalację
i wykorzystanie tego typu oprogramowania. Przed ćwiczeniami nauczyciel powinien przeprowadzić krótki wykład informacyjny, a następnie przejść do projektowania kolejnych etapów bazy danych. Uczniowie samodzielnie analizują założenia określonego systemu informatycznego i wykonują ćwiczenia mające na celu zaprojektowanie struktury
i wykonanie bazy danych oraz tabel. Wykonany projekt musi zapewniać integralność danych, mieć poprawnie określone klucze i zdefiniowane relacje. Szczególną uwagę należy zwracać na możliwość powstania anomalii przy projektowaniu, które później mogą powodować błędne działanie aplikacji. Zaprojektowana i zaprogramowana przez ucznia aplikacja powinna umożliwiać sprawne wyszukiwanie danych przez wszystkich użytkowników systemu. Prawidłowo zaprojektowany interfejs użytkownika ma pozwalać na bezpieczną aktualizację danych. Zgodnie z zapotrzebowaniem klienta bazy danych, posortowane, pogrupowane
i podsumowane informacje, powinny być przedstawione w postaci zestawień i raportów. Następnym etapem jest zaprojektowanie i wykonanie ekranu głównego aplikacji, z własnym paskiem menu. Dla przyszłych użytkowników bazy danych należy przygotować wskazówki
w postaci pliku pomocy. Działająca aplikacja powinna być automatycznie uruchamiana,
a projekt bazy zabezpieczony przed nieupoważnionym dostępem. Podczas projektowania
i programowania zabezpieczeń dostępu do danych, uczeń powinien sporządzić wykaz kont użytkowników i grup posiadających zwiększone uprawnienia. W celu sprawnego zarządzania bazą danych należy przypisać uprawnienia poszczególnym kontom grup, a następnie umieszczać w nich użytkowników. Kolejnym etapem jest sporządzenie wykazu obiektów
i przyznanych uprawnień oraz przenoszenie prawa własności do obiektu na innego użytkownika. Działanie aplikacji podczas dodawania i usuwania danych będzie prawidłowe, jeżeli zastosowana zostanie transakcja. Poprawę Wydajności bazy i zmniejszenie pliku zapewni operacja kompaktowania bazy, a udostępnienie wśród wielu użytkowników jest. możliwe po zastosowaniu replikacji bazy. Wszystkie wymienione zadania uczeń wykonuje korzystając z gotowych i dostępnych narzędzi interfejsu użytkownika, a część wskazaną przez nauczyciela powinien wykonać w postaci kodu. Celem realizacji bloku tematycznego Działalność usługowa w zawodzie jest przygotowanie ucznia do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zakres treści programu nauczania obejmuje zagadnienia dotyczące planowania, zakładania i prowadzenia własnej firmy. Szczególnie ważna jest umiejętność planowania działalności własnej firmy na podstawie przeprowadzonej analizy poziomu
i struktury bezrobocia oraz analizy wyników badania zapotrzebowania na produkty i usługi informatyczne na lokalnym rynku pracy. Podczas realizacji programu, należy zwrócić uwagę na poprawne sporządzanie przez uczniów biznesplanu przedsięwzięcia, oraz wypełnianie formularzy wymaganych przez banki i inne organizacje dla małych przedsiębiorstw ubiegających się o dofinansowanie. Należy uświadomić uczniom, że tworzenie bazy danych funduszy i instytucji wspomagających działalność przedsiębiorstw w środowisku lokalnym ułatwi pozyskiwanie funduszy inwestycyjnych. Wskazane jest zaplanowanie ćwiczeń, podczas których uczniowie będą wyszukiwać w Internecie informacje przydatne
do prowadzenia własnej firmy. Nauczyciel powinien przygotować instrukcje do ćwiczeń,
a także wyposażyć stanowiska ćwiczeniowe w teksty źródłowe i materiały niezbędne
do planowania działalności gospodarczej. Szczególnie ważne jest kształtowanie umiejętności wypełniania wniosków, formularzy i deklaracji, które należy składać we właściwych urzędach i instytucjach w celu uzyskania legalizacji działalności gospodarczej oraz kształtowanie umiejętności kalkulacji kosztów i ceny sprzedaży, sporządzania faktury
i rachunku, obliczania wysokości podatków, rejestrowania typowych zdarzeń gospodarczych w dokumentach księgowych. Zajęcia powinny odbywać się w pracowni z komputerami połączonymi w sieć, z dostępem do Internetu.