SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Słowa kluczowe c C++

 • asm - blok instrukcji assemblera
 • auto - deklaruje zmienną lokalną
 • bool - deklaruje zmienną logiczną
 • break - przerywa pętlę lub instrukcję switch
 • case - deklaracja bloku kodu w instrukcji switch
 • catch - przechwycenie wyjątku
 • char - dekalruje zmienną znakową
 • class - deklaruje klasę
 • const - deklaruje stałą
 • const_cast - rzutowanie ze stałej
 • continue - ominięcie przebiegu pętli
 • default - domyślny blok w instrukcji switch
 • delete - zwalania pamięć
 • do - pętla
 • double - zmienna typu zmienno przecinkowego o podwójnej precyzji
 • dynamic_cast - dynamiczne rzutowanie
 • else - alternatywa dla bloku if
 • enum - tworzy typ wyliczeniowy
 • explicit - sposób użycia konstruktora
 • extern - informuje kompilator ze zmienna jest zdefiniowana gdzie indziej
 • false - wartość logiczna dla nieprawdy
 • float - zmienna zmienno przecinkowa
 • for - pętla
 • friend - zezwala funkcji zewnętrznej na dostęp do składowych danych klasy
 • goto - skok do innego miejsca programu
 • if - instrukcja warunkowa
 • inline - optymalizacja wywołania funkcji
 • int - deklaruje zmienną typu całkowitego
 • long - deklaruje większą zmienną typu całkowitego
 • mutable - nadpisuje stałą
 • namespace - przestrzeń nazw
 • new - przydziela pamięć pod nową zmienną
 • operator - przeładowuje operator
 • private - deklaruje prywatne składniki klasy
 • protected - deklaruje chronione składniki klasy
 • public - deklaruje publiczne składniki klasy
 • register - wymusza przechowywanie zmiennej w rejestrze procesora
 • reinterpret_cast - zmienia typ zmiennej
 • return - wychodzi z funkcji i zwraca wartość
 • short - deklaruje niewielka zmienną całkowitą
 • signed - deklaruje rodzaj zmiennej liczbowej
 • sizeof - zwraca wielkość obiektu
 • static - tworzy miejsce dla zmiennej
 • static_cast - rzutowanie
 • struct - definiuję strukturę
 • switch - wykonuje określony kod dla różnych wartości danej zmiennej
 • template - definiuje szablon
 • this - wskaźnik do bieżącego obiektu
 • throw - zwraca wyjątek
 • true - wartośc logiczna dla prawdy
 • try - wykonuje kod który może zwrócić wyjątek
 • typedef - tworzy alias do nazwy określonego typu
 • typeid - opisuje obiekt
 • typename - deklaruje klase nieznanego typu
 • union - deklaruje strukturę w której wiele zmiennych może znajdować sie w tym samym obszarze pamięci
 • unsigned - deklaruje zmienną jako dodatnią
 • using - improtuje przestrzeń nazw do bieżącego kontekstu
 • virtual - deklaruje funkcje jako dającą sie przesłaniać
 • void - typ pusty
 • volatile - deklaruje zmienną jako ulotną
 • wchar_t - deklaruje zmienną znakową
 • while - pętla
http://4programmers.net/C/S%C5%82owa_kluczowe źródło informacji
http://4programmers.net/C Programowanie w języku C/C++