SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Program nauczania


Program nauczania - część dotycząca OB
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14

PROGRAM NAUCZANIA

TECHNIK INFORMATYK 312[01]

Warszawa 2004

 

I. PLANY NAUCZANIA

 

PLAN NAUCZANIA Technikum czteroletnie

Zawód: technik informatyk 312[01] Podbudowa programowa: gimnazjum

 

II. OPROGRAMOWANIE BIUROWE

 

Szczegółowe cele kształcenia

 

W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć:

- zastosować zasady bezpiecznej pracy z komputerem,

- skonfigurować potrzebne oprogramowanie,

- dobrać parametry: czcionki, akapitu, strony, sekcji, dokumentu,

- zaprojektować, zmodyfikować i zastosować style,

- zaimportować i wyeksportować dokumenty w różnych formatach,

- zastosować mechanizmy OLE,

- zastosować:  tabele,  ramki,  wykresy,  elementy graficzne i edytor równań w dokumentach tekstowych,

- wydrukować dokumenty, koperty i etykiety,

- posłużyć się automatyczną korektą błędów, i słownikiem synonimów,

- zastosować nagłówki, stopki, przypisy i komentarze,

- zastosować programy OCR,

- posłużyć się korespondencją seryjną,

- zastosować urządzenia wykorzystywane w pracy biurowej

- wyjaśnić podstawowe hasła i pojęcia występujące w sieci Internet,

- posłużyć się pocztą, elektroniczną oraz zasobami sieci Internet,

- wprowadzić tekst, liczby, daty i czas do arkusza kalkulacyjnego,

- dokonać edycji i sformatować zawartość arkusza, skoroszytu,

- zastosować różne rodzaje adresowania komórek,

- zastosować formuły i funkcje do obliczeń,

- zastosować połączenia pomiędzy arkuszami i skoroszytami,

- narysować obiekty graficzne na arkuszach i dokonać ich edycji,

- przedstawić wyniki obliczeń w postaci graficznej,

- posortować, pogrupować i przefiltrować dane,

- zaprogramować makroinstrukcje do automatyzacji działania arkusza,

- zabezpieczyć dane w arkuszach,

- zarządzać kontaktami, informacjami i przydzielić im priorytety,

- zaplanować zadania przy użyciu kalendarza,

- zaprojektować bazy danych i utworzyć tabele danych,

- określić relacje między tabelami, połączyć tabele zewnętrzne,

- dołączyć, usunąć rekordy i dokonać ich edycji,

- wyszukać, posortować, pogrupować i przefiltrować rekordy,

- zaprojektować zapytania, formularze, raporty,

- zaprojektować elementy sterujące,

- zastosować wyrażenia w zapytaniach, formularzach, raportach,

- zaplanować i zastosować makra oraz polecenia języka SQL,

- zaprojektować parametry wydruku formularzy, raportów,

- zastosować ochronę baz danych,

- zaplanować prezentacje i skorzystać z szablonów,

- dołączyć do prezentacji slajdy i dokonać edycji zawartości slajdu,

- zmodyfikować w prezentacji wykresy, diagramy i obiekty graficzne,

- zastosować animację tekstu, rysunku l przejść miedzy slajdami,

- sporządzić dokumenty w języku angielskim,

- wyjaśnić   informacje   w   języku   angielskim   przekazywane   przez komputer w poczcie elektronicznej i sieci Internet,

- posłużyć się informacją z różnych źródeł w języku angielskim.

 

III. MATERIAŁ NAUCZANIA

 

1. Edytor tekstu

Wprowadzanie i edytowanie tekstu. Formatowanie dokumentu. Tworzenie dokumentu z uwzględnieniem tabel, elementów graficznych i wykresów. Tworzenie dokumentu korespondencji seryjnej. Wykorzystanie narzędzi gramatycznych programu. Współpraca z innymi programami. Skanowanie dokumentów. Drukowanie dokumentów. Urządzenia wykorzystywane w pracy biurowej.

 

Ćwiczenia

- Formatowanie dokumentu według wzorca.

- Zastosowanie w dokumencie rysunków, tabel i wykresów.

- Wykorzystywanie korespondencji seryjnej do drukowania kopert.

- Importowanie danych z innych programów.

- Wyszukiwanie   i   zamiana   istniejącego   znaku   na   inny   w   całym dokumencie.

- Pisanie wzorów za pomocą edytora równań.

- Wykorzystywanie skanera i programów OCR.

- Wstawianie obiektów do dokumentów.

 

2. Poczta elektroniczna i sieć Internet

Wysyłanie  i   odbieranie  poczty   elektronicznej.   Obsługa   przeglądarki internetowej. Wyszukiwanie informacji w sieci Internet.

 

Ćwiczenia

- Zakładanie konta poczty elektronicznej.

- Konfigurowanie programów pocztowych.

- Posługiwanie się przeglądarka, internetową.

- Wyszukiwanie informacji na określony temat w sieci Internet.

 

3. Urządzenia wykorzystywane w pracy biurowej

Wykorzystanie skanera.   Instalacja  i  konfiguracja  modemu.  Obsługa faksu.

 

Ćwiczenia

- Podłączanie skanera do komputera.

- Montowanie, instalowanie i konfigurowanie modemu.

- Wysyłanie i odbieranie faksów.

 

4. Arkusz kalkulacyjny

Tworzenie arkusza kalkulacyjnego. Zastosowanie formuł w arkuszu kalkulacyjnym. Wykorzystanie funkcji do obliczeń. Tworzenie wykresów na podstawie danych z arkusza. Sortowanie i filtrowanie danych. Tabela przestawna. Makropolecenia. Wspólne użytkowanie skoroszytów. Współpraca z innymi programami. Drukowanie.

 

Ćwiczenia

- Projektowanie arkusza określającego wielkość należnego podatku dochodowego.

- Obliczanie wartości funkcji matematycznych i przedstawianie wyników na wykresie.

- Importowanie i eksportowanie danych.

- Projektowanie arkusza obliczającego spłatę kredytu bankowego.

- Prezentowanie graficzne danych.

 

5. Programy do tworzenia prezentacji

Projektowanie prezentacji. Tworzenie złożonych prezentacji. Korzystanie z gotowych szablonów. Drukowanie zawartości prezentacji.

 

Ćwiczenia

- Wykonywanie prezentacji na zadany temat według własnego projektu.

- Wykonywanie   prezentacji   na   dowolny   temat   z   wykorzystaniem szablonów.

 

6. Menedżer informacji osobistej (Organizer)

Prowadzenie kalendarza i planowanie spotkań z innymi użytkownikami. Zarządzanie zadaniami i organizowanie list zadań związanych z życiem zawodowym i prywatnym. Prowadzenie dziennika w celu rejestrowania i śledzenia różnego typu czynności.

 

Ćwiczenia

- Planowanie rozkładu zajęć za pomocą organizera.

- Zarządzanie informacjami i przydzielanie im priorytetów.

 

7. Bazy danych

Projektowanie prostych baz danych. Normalizacja bazy. Tabele. Zapytania. Formularze. Raporty. Makra. Język SQL Export i import danych. Bezpieczeństwo i korzystanie z danych. Współpraca z innymi programami.

 

Ćwiczenia

- Automatyczne kreowanie baz danych.

- Opracowanie bazy danych na zadany przez nauczyciela temat.

- Dołączanie tabel z innych baz danych.

- Importowanie danych z arkusza kalkulacyjnego i pliku tekstowego.

 

Środki dydaktyczne

Oprogramowanie komputerowe typu edytor tekstu. Oprogramowanie do tworzenia prezentacji. Oprogramowanie komputerowe typu arkusz kalkulacyjny. Oprogramowanie komputerowe typu bazy danych. Oprogramowanie OCR. Przeglądarki stron WWW. Programy do obsługi poczty elektronicznej. Elektroniczny organizer.

 

Uwagi o realizacji

Program przedmiotu Oprogramowanie biurowe obejmuje zagadnienia dotyczące oprogramowania typu edytor tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programów do tworzenia prezentacji i baz danych oraz posługiwania się pocztą elektroniczną i siecią Internet.

Zajęcia należy prowadzić stosując następujące metody nauczania: wykład informacyjny, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne.

 

Podczas realizacji programu przedmiotu można stosować oprogramowanie z pakietu Microsoft Office ze względu na jego popularność, należy jednak zaprezentować również inne, zwłaszcza bezpłatne, ogólnodostępne oprogramowanie. Po zakończeniu realizacji programów poszczególnych działów tematycznych wskazane jest wykonywanie ćwiczeń o wysokim stopniu trudności.

 

Omawiając zagadnienia dotyczące edytora tekstu, szczególną uwagę należy zwrócić na istniejące w edytorach narzędzia związane z pisownią i gramatyką oraz na posługiwanie się szablonami. Ponadto wskazane jest przedstawienie współpracy edytora z innymi programami.

 

W trakcie zajęć dotyczących poczty elektronicznej i sieci Internet, należy zapoznać uczniów z możliwościami jakie daje dostęp do ogólnoświatowych zasobów. Ważne jest kształtowanie umiejętności korzystania z poczty elektronicznej, wyszukiwania i selekcjonowania informacji oraz planowania spotkań z innymi użytkownikami za pomocą organizera.

 

W ramach zajęć z zakresu urządzeń wykorzystywanych w pracy biurowej, należy zaprezentować uczniom sposób podłączania, konfigurowania i korzystania z takich urządzeń jak: fax, skaner czy modem.

 

Podczas realizacji zagadnień obejmujących korzystanie z arkusza kalkulacyjnego, należy kształtować umiejętność stosowania formuł i funkcji do rozwiązywania problemów oraz dokonywania analizy danych. Każdy uczeń powinien wykonać projekt arkusza kalkulacyjnego według założeń przygotowanych przez nauczyciela.

 

Podczas ćwiczeń dotyczących programów do tworzenia prezentacji, należy zwracać uwagę na kształtowanie umiejętności rozplanowywania prezentowanych informacji tak, aby były one przejrzyste i czytelne.

 

W trakcie zajęć z zakresu baz danych, szczególnie ważne są. ćwiczenia obejmujące importowanie i załączanie tabel baz danych oraz pracę z makrami.

 

Zajęcia     powinny     odbywać     się     w     pracowni     wyposażonej w komputery z dostępem do Internetu, w grupie liczącej do 12 osób.

 

Propozycje    metod    sprawdzania    i    oceny    osiągnięć edukacyjnych ucznia

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie podczas realizacji programu, na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć.

 

W trakcie realizacji programu, osiągnięcia uczniów proponuje się sprawdzać za pomocą;

- ustnych i pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności,

- testów osiągnięć szkolnych,

- sprawdzianów     praktycznych     wykonywanych     przy     stanowisku komputerowym,

- obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń.

 

Podczas oceniania sprawdzianów ustnych należy brać pod uwagę merytoryczną jakość wypowiedzi oraz właściwe stosowanie pojęć technicznych.

Oceniając pracę uczniów podczas wykonywania ćwiczeń należy zwracać uwagę na:

- formatowanie tekstów,

- tworzenie prezentacji graficznych,

- projektowanie baz danych,

- zarządzanie informacja, osobista.

 

W końcowej ocenie osiągnięć uczniów, po zakończeniu realizacji programu nauczania przedmiotu, należy uwzględnić wyniki wszystkich metod sprawdzania zastosowanych przez nauczyciela.

 

W procesie oceniania należy także uwzględnić aktywność ucznia na zajęciach.

 

Proponowany podział godzin na realizację poszczególnych działów tematycznych zamieszczono w tabeli.

Wynikająca z planu nauczania liczba godzin przeznaczonych na realizację działów tematycznych ma charakter orientacyjny. Nauczyciel może wprowadzić pewne zmiany w celu dostosowania programu do specyfiki szkoły i potrzeb lokalnego rynku pracy.

 

Literatura

- Cassel P., Palmer P.:   Access   2000   PL   dla   każdego. Helion, Gliwice 2000

- Forte S.: Access 2000. Księga eksperta. Helion, Gliwice 2001

- Haivorson M., Young M.: MS Office 2000 Professional - Podręcznik, Wydawnictwo RM, Warszawa 1999

- Kopertowska M.: Ćwiczenia z Microsoft Power Point. Mikom, Warszawa 1997

- Kuciński K.: abc...Excela 2002. Wydawnictwo Edition,  Kraków 2000/2002

- Kuciński K.: abc...PowerPointa, Wydawnictwo Edition, Kraków 2000/2001

- Rubin Ch.: Podręcznik   Microsoft   Word 2000 Wydawnictwo RM, Warszawa 1999

- Snarska A.: Ćwiczenia z makropoleceń w Excelu. Mikom, Warszawa 2000

- Praca   zbiorowa:   Microsoft   Office   2000 Translator s.c., Warszawa 2000

- Literatura zawodowa

- Zasoby sieci Internet

- Podręcznik użytkownika.

 

Wykaz literatury należy aktualizować w miarę ukazywania się nowych pozycji wydawniczych.