SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

PYTANIA II Semestr

 

PYTANIA NA EGZAMIN USTNY Z OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO DRUGI SEMESTR.
 
1.   Arkusz kalkulacyjny nie służy do
A.   sporządzania wykresów
B.   wykonywania obliczeń
C.   edycji dokumentów tekstowych     
D. wykorzystania jako baza danych
2.   Rozszerzenie nazwy dokumentów tworzonych w programie Excel to
A.   .xls
B.   .doc
C.   .ftp
D. .calc
3.   Do komórki arkusza kalkulacyjnego można wprowadzać następujące rodzaje danych
A.   tekst, liczbę, formułę
B.   wykres, tabelę,
C.   skoroszyt
D. arkusz
4.   Wyrażenie, według którego można coś obliczyć to
A.   adres
B.   nazwa komórki
C.   formuła 
D. format danych
5.   Każda formuła zaczyna się znakiem
A.   !
B.   ~
C.   $
D. 
6.   Każda formuła może zawierać
A.   stałe i zmienne    
B.   tabele przestawne
C.   typ wykresu
D. do 24 znaków
7.   Które z podanych połączeń jest poprawne dla formuł?
A.   operator działań  -=<
B.   operator porównań  ^
C.   mnożenie  x
D. operator tekstowy &
8.   W programie Excel nie możemy korzystać z funkcji o nazwie
A.   CZY.TEKST
B.   LOG.SUM 
C.   LICZ.JEŻELI
D. PIERWIASTEK
9.   Wskaż poprawnie zapisany zakres komórek
A.   D5:D8    (dwukropek) 
B.   D5-D8 (myślnik)
C.   <D5,D8> (przecinek)
D. D5;D8 (średnik)
10.               Sformatowanie liczby w komórce arkusza kalkulacyjnego jako tekst
A.   jest wskazane dla danych typu numer telefonu, kod pocztowy itp. 
B.   jest niemożliwe
C.   jest błędem powodującym wyświetlenie okienka dialogowego
D. ułatwia wyszukiwanie błędów gramatycznych
11.               Nie można sformatować zawartości komórki arkusza kalkulacyjnego jako
A.   ogólne
B.   data
C.   czas
D. standaryzowane 
12.               Dostosowanie formatu komórki lub zakresu komórek do wymagań użytkownika zależnych od wielu aspektów wyników, np. wyświetlenie ich czerwoną czcionką, jeżeli są liczbami ujemnymi, jest możliwe z wykorzystaniem
A.   tabulatorów
B.   formuł stylizujących
C.   formatowania warunkowego 
D. stylu pośredniego
13.               W którym przypadku jest błąd?
A.   adres względny G23
B.   adres bezwzględny $G$23
C.   adres mieszany MG23 
D. adres zewnętrzny [Zeszyt1]Arkusz1!$G$23
14.               Nazwa pojedynczej komórki arkusza kalkulacyjnego nie może
A.    zawierać spacji  
B.    być „ala”
C.    zawierać znaków interpunkcyjnych
D. zawierać wielkich liter
15.               Odwołanie się w formule do komórek innego arkusza jest
A.   zabronione
B.   możliwe przy zastosowaniu adresowania względnego
C.   konieczne przy tworzeniu makrodefinicji
D. potrzebne przy tworzeniu arkusza zbiorczego zawierającego dane z innych arkuszy 
16.               Kiedy na podstawie danych stworzysz wykres to
A.   nie możesz zmienić rodzaju wykresu
B.   nie możesz zmienić formatowania obszaru kreślenia
C.   możesz dodać lub zmienić tytuł wykresu 
D. musisz pozostawić dane bez zmian, aby wykres był aktualny
17.               Różne rodzaje i typy wykresów arkusza kalkulacyjnego
A.   dają możliwość doboru wykresu do najlepszej prezentacji potrzebnych informacji 
B.   są konieczne dla zobrazowania różnych danych bo jedne dane można przedstawić tylko za pomocą jednego typu wykresu
C.   nie mogą być tworzone na podstawie tych samych danych liczbowych
D. są potrzebne do uzyskania palety kolorów na wykresie
18.               Z możliwością dodawania do wykresu, może być liniowa, logarytmiczna, wielomianowa, potęgowa, wykładnicza to linia
A.   pośrednia
B.   losowa
C.   trendu
D. symetrii
19.               Aby tabela w arkuszu kalkulacyjnym mogła pełnić funkcję bazy danych powinna spełniać między innymi warunek
A.   wszystkie komórki muszą być jednakowo sformatowane
B.   każdy rekord należy wpisywać w oddzielnym wierszu
C.   wiersz nagłówkowy nie może zawierać małych liter
D. nazwy pól mogą zajmować najwyżej 2 pola
20.               Sortowanie i filtrowanie to operacje arkusza kalkulacyjnego potrzebne do
A.   wyszukiwania danych w bazach danych
B.   tworzenia formuł obliczeniowych
C.   ochrony arkusza przed makrowirusami
D. ograniczenia liczby kolorów tła komórek
 
21.               Filtr zaawansowany w stosunku do filtra normalnego (autofiltra) daje
A.   krótszy czas tworzenia samego filtra
B.   większe ograniczenie kryteriów filtrowania
C.   więcej możliwości filtrowania          
D. dokładniejsze wyniki filtrowania
22.               W narzędziu sum pośrednich w arkuszu kalkulacyjnym nie możesz użyć funkcji
A.   Iloczyn
B.   Średnia
C.   Suma
D. Odejmowanie
23.               Interakcyjne tabele, które umożliwiają bardzo szybkie dokonywanie podsumowań dużej liczby danych, to tabele
A.   sumujące
B.   kolumnowe
C.   przestawne
D. raportowe
24.               Dla ulżenia użytkownikowi w czynnościach często powtarzanych i uciążliwych zadaniach oraz dla przyspieszenia ich wykonywania można posłużyć się
A.   tabulatorami
B.   formatowaniem
C.   makrodefinicjami
D. funktorami
25.               Jak zapiszesz formułę, która będzie obliczać takie działanie matematyczne:
89 + (23 * 6) : 134=
A.   =89+(23*6)/134
B.   89+(23*6):134=
C.   = 89+(23.6)/134
D. =89+(26*6):134
 
26.               Formatowanie komórek w arkuszu kalkulacyjnym to:
A.   obliczenie wartości komórek zawierających formuły
B.   ustalenie sposobu wyświetlania zawartości komórek
C.   zmiana kolejności kolumn i wierszy
D. tworzenie nowej tabelki
27.               Która z podanych formuł oblicza sumę dwóch wybranych komórek:
A.   Suma(C7:8G)
B.   =SUMA(H5:K9)
C.   =SUMA (G9;F10)
D. =G 9 + H9
28.               Wybierz właściwy adres komórki:
A.   7F
B.   AJ5
C.   3C4
D. =9G
29.               Wprowadzona do komórki arkusza liczba automatycznie wyrównywana jest:
A.   do lewej
B.   do prawej
C.   do środka
D. zależnie od systemu operacyjnego
30.               W trakcie przesuwania całego arkusza nie zmienia się położenie aktywnej komórki. W pewnym momencie może ona zniknąć z ekranu. Do powrotu do miejsca gdzie się znajduje służy kombinacja klawiszy:
A.   Shift+Alt
B.   Shift+Ctrl
C.   Ctrl+Backspace
D. Ctrl+P
31.               Aby edytować komórkę należy użyć kombinacji klawiszy:
A.   F2
B.   Alt + P
C.   F5
D. Shift + Alt + E
32.               Skoroszyt składa się z
A.   arkuszy
B.   komórek
C.   kolumn
D. wierszy
33.               Jaką formułę należy wpisać do komórki D2 aby uzyskać wartość rachunku ze sklepu opracowanego w arkuszu, jeżeli w B2:B4 wpisano liczbę sprzedanych długopisów, bloków i zeszytów, a w C2:C4 ich cenę?
A.   =B2*C2
B.   =B2+C2
C.   =B2+B3+B4
D. =B1*C1
34.               Do komórki C5pisano formułę =K7+K9, a następnie skopiowano ją do komórki D14. Jaką postać ma formuła w komórce D14?
A.   L16+L18
B.   B16+B18
C.   E7+E8
D. L6+L9
35.               Jaką formułę należy wpisać do komórki B2 aby podczas kopiowania uzyskać automatycznie tabliczkę mnożenia? (W komórkach z zakresu B1:K1 i A2:A11 wpisano liczby od 1 do 10).
A.   $A2*B$1
B.   A2*B1
C.   $A2*$B1
D. $A2*B1
36.               Formuła mogąca tworzyć więcej niż jeden wynik, wprowadzana jednocześnie do wielu komórek, niepozwalająca na zmianę zawartości pojedynczej komórki o formuła
A.   prosta
B.   złożona
C.   wielokrotna
D. tablicowa
37.               Przyciski sterujące (przyciski akcji) w prezentacji komputerowej umożliwiają
A.   przypisywanie różnych akcji do danego przycisku    
B.   sterowanie ruchem liter podczas animacji
C.   nastawienie czasu wyświetlania slajdu
D. wybór koloru pióra
 
 
38.               Skróty klawiszowe dostępne podczas pokazu slajdów wyświetlimy po naciśnięciu przycisku
A.   F1
B.   F5
C.   Ctrl
D. Alt
39.               Efekt polegający na odpowiednim zastąpieniu jednego slajdu drugim to
A.   animacja
B.   przejście slajdu
C.   przeglądany jako kiosk
D. przyspieszenie grafiki
40.               Animacja niestandardowa w programie do prezentacji to
A.   animacja stworzona w innym programie
B.   film nagrany kamerą
C.   szablonowa animacja z dźwiękiem
D. animacja opracowana według własnego pomysłu w programie 
41.               Formatowanie tekstu na slajdach prezentacji jest
A.   niemożliwe
B.   możliwe tylko z wykorzystaniem stylów
C.   ograniczone do rodzaju i rozmiaru czcionki
D. możliwe podobnie jak w edytorze tekstu 
42.               Tworząc prezentację i wykorzystując efekty multimedialne należy stosować zasadę
A.   jak najwięcej różnorodnych efektów
B.   efekty podkreślające zawartość merytoryczną 
C.   minimalna liczba efektów
D. jeden efekt na jednym slajdzie
43.               Prezentacja nie może zawierać dźwięku:
A.   pliku dźwiękowego
B.   efektu dźwiękowego dostępnego w programie
C.   nagranego głosu narratora
D. skomponowanego narzędziem „wykres”  
44.               Podczas wykorzystanie prezentacji nie obowiązuje zasada
A.   na wstępie podajemy cel
B.   wyłączamy ekran, gdy chcemy omówić treści nie ujęte w prezentacji
C.   prezentacja powinna być jak najkrótsza 
D. w zakończeniu podajemy najważniejsze wnioski
45.               Gotowe szablony slajdów dają korzyść
A.   dokładniejszego rozmieszczenia elementów slajdu
B.   wyświetlania slajdów w określonym tempie
C.   łatwiejszego tworzenia prezentacji 
D. automatycznego stworzenia całej prezentacji
46.               W trakcie prezentacji kolejność wyświetlania slajdów zależy od kolejności w projekcie i można ją zmieniać
A.   tylko w projekcie po przerwaniu pokazu slajdów
B.   w projekcie wstawiając przyciski sterujące
C.   w trakcie pokazu np. z menu kontekstowego 
D. w trakcie pokazu tylko w momencie zastępowania jednego slajdu drugim
47.               Jeśli chcemy, aby po kliknięciu na plik zapisanej prezentacji nastąpiło od razu jej uruchomienie należy projekt prezentacji zapisać jako
A.   prezentacja
B.   szablon
C.   dodatek
D. pokaz    
48.               Dostępne są w prezentacji ustawienia akcji uruchamiające działanie przycisku akcji przy
A.   wpisaniu w pole akcji „start”
B.   wskazaniu myszą
C.   przejściu slajdu
D. rozpoczęciu animacji
49.               W prezentacji komputerowej nie może być animowany
A.   tekst
B.   obraz
C.   slajd      
D. tabela
50.               Jeśli w prezentacji osadzimy obiekt utworzony w innym programie to taką technologię nazywamy skrótem
A.   EQUATION
B.   XML
C.   OLE      
D. OB