SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

PYTANIA I semestr

 

Pytania egzaminacyjne z przedmiotu „Oprogramowanie biurowe” I semestr WORD
1.      Co oznacza pojęcie „Właściwości dokumentu” w programach MS Office?
2.      W jakim celu stosuje się w dokumencie „Konspekty numerowane”?
3.      Wymienić sposoby szybkiego zapisywania dokumentu podczas pracy.
4.      Co oznacza pojęcie OLE – „Łączenie obiektów”?
5.      Co oznacza pojęcie DDE – „Dynamiczna wymiana danych”?
6.      Omówić efekt wykorzystania polecenia „Wstaw à Obiekt” oraz omówić jakie typy obiektów mogą być wstawiane do dokumentu w programie  WORD.
7.      Omówić różnice pomiędzy pojęciami „KopiujàWklej” oraz „KopiujàWklej specjalnie” w programie WORD.
8.      Wymienić znaczenie polecenia „Narzędzia à Opcje” i jego wpływu na pracę programu WORD.
9.      Jakie są różnice pomiędzy czcionką proporcjonalną i nieproporcjonalną oraz co oznacza pojęcie Czcionka True Type?
10. Omówić różnice pomiędzy pojęciami „Zapisz” oraz „Zapisz jako”?
11. Co oznaczają pojęcia „Słownik główny” oraz „Słownik użytkownika” w programie WORD i jakie są zasady ich wykorzystania przy korekcie tekstu?
12. Jakie zasady powinny być spełnione przy konstrukcji tabeli w programie WORD (omówić pojęcie rekordu bazy danych)?
13. Co oznacza w programach MS Office pojęcie „Praca w trybie chronionym”?
14. Podać przykłady wykorzystania podczas edycji dokumentu pracy w trybie konspektu.
15. Kiedy wykorzystuje się funkcję wstawiania pól w dokumentach programu WORD?
16. Omówić kolejność czynności przy tworzeniu prezentacji w programie PowerPoint?
17. Wyjaśnić pojęcie formatowania strumienia tekstu we właściwościach akapitu.
18. Na czym polega korzystanie ze styli w dokumentach programu WORD?
19. Omówić sposoby ochrony dokumentów przed niepowołanym dostępem.
20. Omówić zasady automatycznego nadawania nazw nowym dokumentom przez program WORD (omówić pojęcie nazwy pliku i ścieżki dostępu).
21. Omówić sposób zarządzania paskami narzędzi w programie WORD.
22. Omówić dostępne widoki dokumentu w programie WORD oraz różnice pomiędzy widokami.
23. Co oznaczają w programie WORD pojęcia: znak, wyraz, zdanie, sekcja, akapit, dokument?
24. Omówić różnice pomiędzy poleceniami „Kopiuj” i „Wytnij” w programach MS Office.
25. Jak przeprowadza się kontrolę poprawności napisanego tekstu w dokumentach?
26. Omówić  wybrane (najbardziej typowe) czcionki stosowane w systemie MS WINDOWS oraz ich style i dopuszczalne wielkości.
27. Omówić sposób tworzenia „Autotekstów” i przykłady ich wykorzystania.
28. Wymienić kilka przykładów wykorzystania funkcji „Autokorekta” (autokorekta w trakcie edycji dokumentu).
29. Jaka jest różnica pomiędzy poprawą tekstu, a pracą w trybie recenzenta?
30. Co oznacza pojęcie „Pasek narzędziowy” w programach Microsoft Office?
31. Kiedy wykorzystuje się informacje zawarte we „Właściwościach dokumentu”?
32. Omówić tworzenie własnego stylu na podstawie wskazanego akapitu tekstu?
33. Co oznacza funkcja „Próby tempa” przy projektowaniu pokazu slajdów w programie PowerPoint?
34. Która z funkcji programu WORD decyduje o układzie dokumentu podczas wydruku?
35. Wyjaśnić pojęcie szablonu dokumentu i zasady korzystania z szablonów.
36. Wyjaśnić pojęcie edycji tekstu przy pomocy techniki „Ciągnij i upuść” (Drag and Drop).
37. Co oznaczają pojęcia „Nagłówek” i „Stopka” w dokumentach programu WORD?
38. Jaki praktycznie wstawiać do treści dokumentu nietypowe symbole (np. §)?
39. Co oznaczają pojęcia „Wypunktowanie” i „Numerowanie” jako właściwość akapitu?
40. Jakie są tryby wyrównywania akapitów i co oznacza pojęcie „Justowanie tekstu”?
41. Omówić podstawowe zasady poruszania się po dokumencie programu WORD.
42. Czym różni się wstawianie tabeli w dokumencie od jej rysowania?
43. Do czego służy polecenie „Podgląd wydruku”?
44. Jak zaznaczać w dokumencie znak, wyraz, wiersz, zdanie, akapit i cały tekst?
45. Co oznacza pojęcie „Autokorekta”?
46. Czy zamknięcie dokumentu w programie WORD musi być poprzedzone jego zapisem na stałym nośniku?
47. Kiedy wykorzystuje się funkcję „Malarza formatów”?
48. Wyjaśnić zasady korzystania z prawego przycisku myszy w programach MS Office.
49. Co oznacza pojęcie „Slajd” w programie PowerPoint?
50. Jakie typy plików są dostępne podczas zapisu dokumentu w programie WORD?
51. Na czym polega tworzenie wzorca slajdu w prezentacji?
52. Co oznaczają pojęcia „Przejście slajdu” oraz „Animacja obiektu” w programie PowerPoint?
53. Omówić zasady formatowanie akapitu tekstu w programie WORD i elementy formatu akapitu?
54. Jak dołączyć przycisk „Indeks górny” do paska narzędziowego „Formatowanie” i jak wprowadzić indeks górny w tekście?
55. Co oznacza pojęcie „Inicjał” w dokumencie programu WORD i jakie są zasady jego formatowania?
56. Omówić zasady wstawiania komentarzy do treści dokumentu w programie WORD.
57. Omówić zasady zarządzania połączonymi obiektami w dokumencie programu WORD (np. sposoby aktualizacji dokumentu, zmiana źródła łącza).
58. Omówić najbardziej typowe skróty klawiaturowe wykorzystywane w programie WORD.
59. Co oznacza pojęcie Kreatora w programach MS Office?
60. Wymienić programy pakietu Microsoft Office i ich przeznaczenie.