SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Cwiczenia EXCEL

Przepisy BHP, regulamin pracowni komputerowych 

• uczniowie mogą przebywać w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela,
• zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator - nauczyciel informatyki,
• poza godzinami lekcyjnymi można korzystać z pracowni tylko po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem,
• zajmować należy przyznane uczniowi stanowisko komputerowe, zawsze należy zostawiać po sobie porządek na stanowisku komputerowym, szanować sprzęt,
• o zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia lub administratora sieci,
• do zeszytu uwag należy wpisywać wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu sprzętu i oprogramowania,
• z Internetu można korzystać jedynie w zakresie określonym przez nauczyciela,
• podczas korzystania z usług internetowych takich, jak poczta i grupy dyskusyjne, należy zachowywać się kulturalnie, nie wolno nikogo obrażać, wysyłać niegrzecznych listów lub niecenzuralnych plików,
• dyskietki przed stosowaniem należy zawsze sprawdzić programem antywirusowym,
• nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi,
• do pracowni komputerowej nie wolno przynosić odzieży wierzchniej, koniecznie należy mieć zmienione obuwie,
• nie wolno bez zgody administratora pracowni (nauczyciela) instalować na dyskach lokalnych komputerów oprogramowania przyniesionego z zewnątrz,
• w pracowni komputerowej można korzystać tylko i wyłącznie z licencjonowanego oprogramowania,
• wszelkich instalacji i zmian konfiguracji sprzętu dokonuje tylko administrator (nauczyciel),
• administrator (nauczyciel informatyki) przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej; niedopuszczalne są działania mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci,
• uczniowie mają prawo używać wyłącznie kont przydzielonych przez administratora szkolnej sieci komputerowej.

 

 Zapoznanie z programem, wymaganiami, kryteriami i zasadami oceniania 

Zagadnienie realizowane w drugim roku:
- MS Word - powtórzenie wiadomości;
- MS Excel;
- Program pocztowy, zarządzanie czasem (Gmail, Kalendarz Google);
- Projektowanie stron WWW - wprowadzenie;
- inne.

Zasady oceniania:
Ocenie podlegają:
- sprawdziany pisemne;
- sprawdziany praktyczne (ćwiczenia);
- indywidualne odpowiedzi praktyczne (ćwiczenia);
- aktywność;
- zadania domowe;
- projekty.

Zadanie domowe:
Dowiedz się czy oprócz Excela istnieją inne arkusze kalkulacyjne.

MS Excel wprowadzenie cz. 1 


Arkusz kalkulacyjny – program służący do przetwarzania danych (najczęściej liczbowych) i ich wizualizacji.

Dane przedstawione są w postaci tablic dwuwymiarowych (arkusze) najczęściej „spiętych” z sobą w tzw. skoroszyty.

Budowa arkusza MS Excel – Obejrzyj zdjęcie (zrzut ekranu z opisem) 
 


Możliwość korzystania z podstawowych operacji matematycznych oraz setek funkcji (podzielonych na grupy: np. matematyczne, statystyczne, finansowe, tekstowe, logiczne, itd…) sprawia, zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych jest bardzo szerokie od finansów po obliczenia techniczne.  

Bardziej zaawansowane programy posiadają dodatkowe możliwości: np. tabele przestawne, zaawansowane możliwości importu i eksportu danych, makropolecenia i wewnętrzne języki programowania, itp. …  

W środowisku Windows najbardziej znanym arkuszem kalkulacyjnym jest Microsoft Excel z pakietu Microsoft Office. Do najbardziej zaawansowanych produktów tej kategorii można także zaliczyć arkusze w pakietach biurowych WordPerfect Office (Quattro Pro) i OpenOffice.org (OpenOffice.org Calc), Gnumeric - arkusz kalkulacyjny dla środowiska GNOME, KSpread - nieco mniej zaawansowany program dla KDE  

Ćwiczenia:  

Uzupełnij tabelkę:  

Lp. Program Cena*
1 Microsoft Excel 2007  
2 Microsoft Excel 2003  
3 OpenOffice.org 2.0 Calc  
4 WordPerfect Office X3 - Quattro Pro  


* Cena programu komercyjnego  
 

 MS Excel wprowadzenie cz. 2 


Dane w arkuszu kalkulacyjnym zapisywane są w tzw. arkuszach, te zaś podzielone są na komórki. Każda komórka ma swój adres. Adresowanie komórek jest podobne do „adresowania” pól w grze „w statki”.

Sposób adresowania przedstawia poniższy rysunek, na którym kolorem czerwonym oznaczono adresy przykładowych komórek. Adres aktualnie wybranej komórki – czarna ramka – wyświetlany jest w polu nazwy.

Poruszać się po arkuszu będziemy korzystając z:

•  myszki - wybieramy dowolną komórkę,
•  klawiszy strzałek – przejście „o jedną” komórkę w dowolnym kierunku;
•  klawisza [Enter] – przejście do komórki poniżej.


Excel rozróżnia dwa rodzaje wartości – tekstowe i liczbowe (i ich pochodne). Wpisując do komórek wartości musimy pamiętać, że domyślnie wartości liczbowe wyrównywane są do prawej strony komórki a tekstowe do lewej. Znakiem rozdzielającym część dziesiętną od całkowitej jest przecinek ( , ).

Wpisywać wartości do komórki możemy na 2 sposoby:

 1. wybieramy komórkę i wpisujemy do niej wartość;
 2. wybieramy komórkę a jej wartość wpisujemy w polu formuły.

Po wpisaniu wartości (lub formuły) naciskamy [Enter].


Aby zmienić (edytować) wartość komórki (edytować wartość):

 1. wybieramy komórkę podwójnie klikając i w niej przeprowadzamy zmiany;
 2. wybieramy komórkę a jej nową wartość wpisujemy w polu formuły.


Ćwiczenia:

 1. Zapoznaj się z budową arkusza: zlokalizuj elementy: menu, wstążki, pasek formuły, komórki, nagłówki kolumn, nagłówki wierszy, pasek statusu, pasek szybkiego uruchamiania, przycisk pakietu Office.
 2. Czy arkusz Excela "ma koniec".
 3. Przetestuj różne możliwości poruszania się po arkuszu.
 4. Sprawdź jak działają ikony - Anuluj i Wpis – umieszczone obok paska formuły.
 5. Do komórki
  •  B2 wpisz: Tomek,
  •  do C3 – 27,
  •  do D4 – 2007-08-02,

  •  do E5 – 10,5
  •  a do F6 – 10.5
  zaobserwuj jak Excel sformatował dane. Odpowiedź uzasadnij. Omów róznicę między 10,5  a 10.5.

 

 MS Excel podstawowe operacje matematyczne 

MS Excel daje duże możliwości jeśli chodzi o obliczenia matematyczne. Większość z nich wiąże się z użyciem funkcji. Bez użycia funkcji możemy wykonać następujące operacje:
 • dodawanie - znak:  + 
 • odejmowanie – znak:  -  
 • mnożenie – znak:  * 
 • dzielenie – znak:  / 
 • potęgowanie (pierwiastkowanie) – znak:  ^ 
 • możemy także wskazać kolejność działań za pomocą nawiasów – znaki:  (   i  ) 

Aby wykonać proste obliczenia na dwóch liczbach umieszczonych w komórkach A2 i B2 należy:

 • sposób pierwszy (z użyciem myszki)
  1. Klikamy na komórce, w której ma się wyświetlić wynik – C2
  2. piszemy znak =
  3. klikamy na 1 liczbie
  4. piszemy znak działania np. +
  5. klikamy na 2 liczbie
  6. naciskamy [ENTER]


 • sposób drugi (z ręcznym wpisywaniem adresów)
  1. Klikamy na komórce, w której ma się wyświetlić wynik – C2,
  2. piszemy znak =
  3. wpisujemy adres pierwszej liczby - A2
  4. piszemy znak działania np. +
  5. wpisujemy adres pierwszej liczby - B2
  6. naciskamy [ENTER]


Formuły to w Excelu wzory definiujące wartość danej komórki.

Inteligentne kopiowanie formuł (nazywane czasami „przeciąganiem” formuły), to mechanizm, który sam tworzy formuły na podstawie wprowadzonej wcześniej zależności.

Np. Mamy wpisane wartości w kolumnach A i B i chcemy je dodać. Jeśli dla komórki C2 zdefiniujemy formułę A2+B2 i „przeciągniemy” ją w dół, to w kolejnych komórkach formuły dodawania liczb z bieżącego wiersza zostaną wpisane automatycznie.

Aby skorzystać z inteligentnego kopiowania należy umieścić kursor w prawym dolnym rogu komórki, nacisnąć przycisk myszki, gdy pojawi się symbol + i trzymając przycisk myszki przesunąć ją w dół – tak by objąć kolejne komórki.

Ćwiczenia:

 1. Wykonaj zestaw ćwiczeń - plik z przygotowanymi tabelami >>>
  1. Podstawowe obliczenia matematyczne
  2. Koszty użytkowania samochodu z instalacją LPG i silnikiem benzynowym
  3. Finansowe koszty palenia papierosów
  4. Płaca w Polsce a w UE
 2. Uzupełnij tabelkę wg wzoru:


   
 3. Zastanów się co stanowi o sile arkuszy kalkulacyjnych i daje im ogromną przewagę nad kalkulatorami.
 4. Otrzymałeś następujący wzór matematyczny:
   

  i zadanie obliczenia wartości y dla x = 2, 6, 16, 21 wykorzystaj do tego Excel-a, wypełnij tabelę jak na poniższym rysunku.

 5. Pamiętając, że: oblicz korzystająz z Excel-a pierwiastki kwadratowe liczb: 484, 11025, 2116.
2 Lekcja 06 - MS Excel formatowanie komórki, formatowanie warunkowe, style 
2 Lekcja 07 - MS Excel informacje o błędach, formatowanie wiersza, kolumny, arkusza 
2 Lekcja 08 - MS Excel autouzupełnianie, wypełnianie danymi, komentarze 
2 Lekcja 09 - MS Excel autofunkcje, korzystanie z prostych funkcji 
2 Lekcja 10 - MS Excel adresowanie wzgledne i bezwzgledne, ustalanie zależności pomiędzy arkuszami 
2 Lekcja 11 - MS Excel - Sortowanie danych, autofiltry 
2 Lekcja 12 - MS Excel - Wykresy wprowadzenie 
2 Lekcja 13 - MS Excel - Wykresy - ćwiczenia 
2 Lekcja 14 - MS Excel - tabele przestawne 
2 Lekcja 15 - MS Excel - funkcje matematyczne